Realizované akce

Stavební úprava ulice U Hřbitova

11. 10. 2022 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

V letošním roce byla dokončena stavební úprava ulice U Hřbitova v celé délce včetně napojení na silnici I/26 (ulice Domažlická). Stavba napravila nedostatky v dotčeném území – špatný a nevhodný technický stav komunikace, nedostatek parkovacích stání, absenci chodníku a veřejného osvětlení v části komunikace.

Jednalo se o kompletní výměnu povrchů celého profilu ulice, tj. vozovky, parkovacích stání, vjezdů do přilehlých nemovitostí, doplnění chodníků a úpravu zelených ploch. Byl doplněn jednostranný chodník o šířce min. 2 m z betonové dlažby, před úpravou vedl chodník pouze v menší části ulice. Doplnění stromů je limitováno vedením inženýrských sítí pod povrchem komunikace.

Investorem výše popsané komunikační stavby bylo město Plzeň zastoupené SVSMP a zhotovitelem firma DEKAKOM plus s. r. o. Stavba byla realizována jako společná investice s Vodárnou Plzeň a.s., která zajistila obnovu kanalizace a vodovodu již od poloviny roku 2021. Celkové investiční náklady byly zhruba 13,2 mil. Kč vč. DPH, z toho podíl města Plzně na úpravu komunikace činil zhruba 7,6 mil. Kč.

STAV PŘED REKONSTRUKCÍ:

STAV PO REKONSTRUKCI:

Město Plzeň