Připravované akce

Přehled investic SVSMP do komunikací a veřejné zeleně na území města Plzně v roce 2022

25. 3. 2022 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

Článek přináší přehled připravených a schválených akcí Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) z oblasti komunikací a veřejné zeleně pro rok 2022.

1/ PÉČE O VZHLED MĚSTA

Park za Plazou

Cílem obnovy parku je zlepšení provozních vztahů a využití Parku za Plazou. Záměru bylo docíleno konceptem, který v centru parku vytvoří novou multifunkční zpevněnou plochu nasvícenou výrazným, na míru utvořeným osvětlovacím prvkem. Tato plocha bude formovat centrální prostor, který bude sloužit veškerým různorodým akcím, které se v parku budou konat.

Centrální plochou bude procházet hlavní komunikační osa parku v severojižním směru a bude ji propojovat s osvětlenou okružní procházkovou cestou a inline-stezkou. Obě současná dětská hřiště budou obnovena a v západním koutě přibude ještě jedno další. Na místě asfaltové plochy, kterou využívají především teenageři, bude postaven zahloubený skatepark.

V návrhu je také řešeno propojení parku s řekou Mží, a to díky odstranění méně kvalitních náletových dřevin rostoucích na břehu řeky a přiblížením cesty pro pěší blíže k jejímu břehu. Navíc přímo k řece bude moci návštěvník parku sestoupit po betonových pobytových schodech.

V celém parku bude doplněný mobiliář – lavičky, odpadkové koše a informační panely. Veškeré prvky mobiliáře jsou navrhovány ze tří základních materiálů – beton, ocel a dřevo a jsou co nejjednodušší, nejkompaktnější a nejrobustnější, aby odolaly jak dlouhodobému používání, tak případnému průtoku povodňových vod.

Přibližné náklady stavby: 52 mil. Kč; zahájení stavby začalo na podzim roku 2021, dokončení se předpokládá do srpna 2022.

Převedení vody do Velkého Boleveckého rybníka

Stavba řeší převedení vody z řeky Berounky do Velkého Boleveckého rybníka za účelem zlepšení vodohospodářské bilance rybníka.

Voda z Berounky bude jímána odběrným objektem na levém břehu řeky a přivedena do úpravny vody v areálu čistírny odpadních vod. Zde bude říční voda vyčištěna technologií keramické membránové filtrace a následně výtlačným potrubím dopravena k výústnímu objektu u hráze rybníka. Maximální průtok přečištěné vody je 20 l/s.

Celková délka vodovodního potrubí je 550 m.

Předpokládané náklady stavby: 63 mil. Kč, stavba by dle předpokladů měla být dokončena v září 2022.

Předprostor 21. ZŠ Slovanská alej

Úpravy u této akce budou spočívat v obnově veřejného prostranství před průčelím základní školy.

Hlavní osou úpravy bude velkoryse řešená spojnice školy a ulice Slovanská alej, která bude sloužit pro shromažďování a pobyt. V tomto prostoru budou rozmístěny prvky mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, a barevné „pobytové tvary“), povrch bude tvořen pásy asfaltu a žulové dlažby. Nástupní prostor budou lemovat lampy veřejného osvětlení a alejové stromy. Motiv stromořadí je pro Slovany typický a přispívá k pobytové kvalitě veřejného prostranství. Navrženy jsou méně vzrůstné stromy ozdobné květem, které přistíní odpočinkové plochy. Hlavní zpevněná linie dělí prostor na západní aktivní zónu a východní klidovou zónu. Aktivní zóna je v průběhu odpoledne převážně ve stínu a je určena pro umístění hracích atrakcí pro děti. Východní část prostoru je určena pro klidnější aktivity. Před několika lety zde bylo vysázeno bludiště ze živého plůtku.

Projekt respektuje přirozené pěší tahy územím a navrhuje též diagonální cesty s asfaltovým povrchem. Dokumentace vychází z vítězného návrhu architektonické soutěže na úpravu prostoru před 21. ZŠ v Plzni (Ing. arch. Jiří Zábran a Ing. arch. Tereza Nová), zadání soutěže bylo připravováno ve spolupráci s žáky 21. ZŠ.

Předpokládané náklady: 7 mil Kč, zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., předpokládaný termín realizace je červenec – srpen 2022.

Stabilizace skalní stěny v Lobezském parku

Lobezský park v Plzni byl založen v letech 1933 až 1935 v místech zrušeného kamenolomu. Součástí paku je skalní stěna tvořená karbonskými arkózami a pískovci kladenského souvrství. Vlivem povětrnosti dochází k přirozenému zvětrávání skalního masivu. Cílem stabilizace skalní stěny je zabránění padání úlomků horniny do přilehlého prostoru a zajištění bezpečnosti pro návštěvníky parku.

Nejprve dojde očištění horní hrany skály od náletové vegetace a očištění skály od úlomků a zvětralých částí. Sanační práce na skalním masivu začnou očištěním skalního masivu od navětralých částí a nebezpečných převisů. Stabilita skalní stěny po očištění od nestabilních částí bude posílena provedením kotevních prvků z injektovaných samozávrtných kotevních tyčí. Některé vypadlé bloky ze skalní stěny budou nahrazeny kotvenou plombou z kamenného zdiva.  Zajištění horní hrany skalního masivu pak bude provedeno pomocí ochranného systému vegetačních pásů (rukávců) Biotec Vegetation Strips.

Předpokládané náklady: 4 mil Kč, zhotovitel: STRIX Chomutov a.s., předpokládaný termín dokončení realizace 08/2022.

2/ KOMUNIKACE

Okružní křižovatka Krašovská

Předmětem stavby je dopravní napojení areálu nové sportovní haly v Krašovské ulici. Realizována bude nová okružní křižovatka navazující na stávající komunikaci Krašovská.

Mimo OK je navržen parkovací pruh při západní straně ulice Krašovská, který bude sloužit pro odstavování autobusů MHD. Součástí návrhu je prodloužení smíšené stezky pro pěší a cyklisty a samostatné chodníky pro pěší.

Stavba zahrnuje dále úpravu stávajícího veřejného osvětlení, bezbariérové řešení komunikací, terénní úpravy, a výsadbu nových stromů podél chodníků i v prostoru okružní křižovatky.

Předpokládané náklady stavby: 9 mil. Kč; zahájení realizace se předpokládá v červnu, dokončení v srpnu roku 2022.

Rekonstrukce ulice U Hřbitova

Realizovaný záměr řeší stavební úpravu komunikace U Hřbitova v celé délce včetně napojení na silnici I/26 (ulice Domažlická). Stavba napravuje současné nedostatky v daném území – špatný a nevhodný technický stav komunikace, nedostatek parkovacích stání, absenci chodníku a veřejného osvětlení v části komunikace.

Jedná se o kompletní výměnu povrchů celého profilu ulice, tj. vozovky, parkovacích stání, vjezdů do přilehlých nemovitostí, doplnění chodníků a úpravu zelených ploch. Bude doplněn jednostranný chodník o šířce min. 2 m z betonové dlažby v celé délce ulice, když stávající je pouze v menší části ulice.

Stavba je realizována jako společná investice s Vodárnou Plzeň a.s. – obnova kanalizace a vodovodu probíhala od poloviny roku 2021. Součástí stavby je i nové veřejné osvětlení a umístění sběrného místa pro komunální odpad.

Přibližné náklady stavby (komunikační část): 9 mil. Kč, stavba je realizována od 2. pol. 2021 (vodohospodářská část), dokončení se předpokládá v 1. pol. 2022.

Úprava vnitrobloku Smrková

V rámci akce je řešena úprava současných parkovacích stání, komunikace a přilehlé zeleně. V současné době jsou šikmá parkovací stání po jedné straně vozovky a na druhé straně se parkuje podélně na chodníku. Proto je navržena úprava, která vymezí oficiální parkovací místa po obou stranách komunikace.

Celkem je navrženo 12 parkovacích míst. Komunikace je navržena s asfaltovým povrchem, parkovací stání jsou s povrchem z betonové dlažby.

Součástí úprav je přeložka 3 stožárů veřejného osvětlení a umístění 1 nového. V rámci stavebních úprav budou vysazené 3 nové stromy, upravena okolní zeleň a vytvořena nová plocha pro nádoby na odpad. Stavba je společnou investicí s Vodárnou Plzeň a.s. – obnova vodovodního a kanalizačního řadu.

Přibližné náklady stavby (komunikační část): 3,5 mil. Kč, stavba probíhá od poloviny roku 2021 (vodohospodářská část), dokončení se předpokládá do konce května 2022.

Stavební úprava Sokolovské ulice

Stavba představuje celoplošnou opravu Sokolovské ulice v úseku od domu č.or. 97 k č.or. 115. Součástí opravy budou i některé dílčí stavební úpravy, především posunutí přechodů pro chodce do vhodnějších poloh, rozměrové úpravy parkovacích stání a celoplošné opravy chodníků.

Přibližné náklady stavby: 5,5 mil. Kč, dokončení se předpokládá do konce května 2022.

Parkoviště na náměstí Emila Škody

Předmětem této akce je úprava stávajícího parkoviště v prostoru náměstí Emila Škody u centrálního autobusového nádraží. Parkoviště bude zařazeno do systému záchytných parkovišť P+R.

Celkem je navrženo 163 parkovacích míst, z toho 7 stání pro osoby ZTP. Komunikace mezi parkovacími místy jsou navrženy s asfaltovým povrchem, parkovací stání jsou s povrchem z betonové dlažby s distančními nálisky pro vyšší objem zasakování dešťových vod.

Součástí stavební akce je rovněž úprava veřejného osvětlení, instalace závorového systému včetně přípojky NN, osazení prostoru parkoviště kamerovým systémem a doplnění dešťové kanalizace včetně odlučovače ropných látek. Nedílnou součástí jsou pak i vegetační úpravy v dotčeném území – úprava zasažených zelených ploch a výsadba nových stromů.

Celkové náklady stavby: 19 mil. Kč, stavba bude probíhat od června do září roku 2022.

Prodloužení komunikace U Panasoniku

Předmětem stavby je vybudování nových a úprava stávajících pozemních komunikací v rámci daného území. Prodloužená ulice U Panasoniku je navržena jako novostavba směrově rozdělené dvoupruhové místní komunikace o délce cca 180 m. Jde o prodloužení stávající komunikace U Panasoniku mezi Folmavskou ulicí a ulicí Ke Karlovu na území stávajícího areálu bývalých kasáren včetně návaznosti v křižovatce s Folmavskou ulicí, vybudování nové okružní křižovatky s ulicí Ke Karlovu a úpravy vodorovného a svislého dopravního značení.

V úseku nové komunikace jsou navrženy odstavné pruhy pro vozy MHD, pěší a cyklistické stezky. Součástí stavby je doplnění veřejného osvětlení a vybavení nové komunikace trakcí pro provoz trolejbusů. Doplněn bude nový kanalizační řad pro odvod dešťových vod z nových komunikací, řešeny jsou přeložka dalších inženýrských sítí v zasaženém území. V rámci stavby je řešena zeleň – zasazeny budou nové stromy a upravena vegetace v celém rozsahu stavby.

Přibližné náklady stavby: 40 mil. Kč, stavba by měla být zahájena na podzim roku 2022, dokončení se předpokládá v roce 2023.

Celoplošná oprava ulice Edvarda Beneše

U této akce se jedná o celoplošnou opravu povrchu vozovky místní komunikace Edvarda Beneše v úseku mezi křižovatkami s ulicí Heyrovského a ulicí Zborovská. Celý úsek opravované komunikace měří cca 680 m.

Účelem stavby je uvedení komunikace do vyhovujícího technického stavu. V rámci opravy dojde k odfrézování asfaltových vrstev vozovky, opravě poškozených míst podkladních vrstev a následnému položení nových asfaltových vrstev.

Projekt opravy zahrnuje pravostranný chodník (ve směru od Zborovské k Heyrovského), prostor zastávek MHD „Gigant“, stávající sjezdy na přilehlé pozemky i přilehlé plochy zeleně (pásy zeleně mezi vozovkou a chodníkem).

Celkové náklady stavby: cca 10 mil. Kč, stavba bude probíhat v termínu od dubna do června roku 2022.

Oprava mostu PM - 120 v Plzni - Liticích, Klatovská ulice

Předmětem stavby je oprava mostu v Liticích u křižovatky Klatovská – K Valše – Řepná. Most převádí místní komunikaci Klatovská přes potok a v současné době je ve špatném technickém stavu.

V průběhu opravy bude most odstrojen až na rub klenby a železobetonové desky a poté bude provedena kompletní hydroizolace nosných částí mostu. Na návodní straně mostu bude provedena nová betonová římsa navazující na kamenné opěrné zdi mostu.

Samotná komunikace na mostě projde úpravou šířkového uspořádání – budou výrazně rozšířeny chodníky na úkor vozovky a upravena bude větev křižovatky Klatovská – K Valše vytažením nároží pro větší přehlednost a bezpečnost silničního provozu. Most bude opravován po polovinách tak, aby po celou dobu stavby zůstal zachován provoz MHD.

Celkové náklady stavby: cca 16 mil. Kč, stavba bude probíhat od května do září roku 2022.

Opěrná zeď v ulici Na Roudné

Předmětem stavby je sanace havarijního stavu chodníku a části komunikace vlivem sesouvání přilehlého svahu.

Jako řešení je navržena opěrná zeď s hlubinným založením (piloty), která zachytí výškový rozdíl mezi komunikace (chodníkem) a vedlejším soukromým pozemkem. Tento způsob opravy nezahrnuje stavební výkop v prostoru komunikace Na Roudné a umožní během výstavby kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací.

Do horního povrchu opěrné zdi budou ukotveny ocelové sloupky pro uchycení dřevěné výplně plotu. Opraven bude i stávající chodník podél soukromého pozemku.

Celkové náklady stavby: 4 mil. Kč, stavba má probíhat v podzimních měsících roku 2022.

Křižovatka Rokycanská - Masarykova, chodníky

Stavba souvisí s plánovanou akcí ŘSD – celoplošná oprava vozovky Rokycanské třídy (jízdní pás do města). Součástí připravované akce města – rekonstrukce Masarykovy ul. je i úprava křižovatky Rokycanská – Masarykova, jejíž první fáze proběhne již v rámci stavby ŘSD. Z hlediska rozpočtu města se jedná o úpravu nástupiště trolejbusové zastávky, chodníků souběžných s Rokycanskou tř. a úpravy světelné signalizace.

V této etapě bude zrušen samostatný pruh pro pravé odbočení z Rokycanské do Masarykovy ul. a celkově bude vozovka Rokycanské tř. zúžena. V následné stavbě Masarykovy ul. bude naopak doplněn třetí řadicí pruh na vjezdu do křižovatky s ul. Rokycanská.

Celkové náklady stavby: 2 mil. Kč, stavba má probíhat v letních měsících roku 2022.

Celoplošná oprava ulic Kyjovská a Nad Zámkem v Plzni - Malesicích

Předmětem stavby je celoplošná oprava vozovky obou ulic. Nová vozovka se bude skládat z asfaltové části šířky 1,5 m (pro pohodlnější chůzi a jízdu např. na kole) a z části ze zatravňovací betonové dlažby šířky 2,0 m. Účelem dlážděné části je zachytávat srážkové vody z komunikace, neboť v těchto ulicích není vybudována dešťová kanalizace. Plochy nájezdů budou upraveny z asfaltového recyklátu.

Celkové náklady stavby: 3 mil. Kč, stavba bude probíhat od května do července roku 2022. Polovinou nákladů přispívá MO Plzeň 9 Malesice.

Celoplošná oprava Komenského ulice

Předmětem stavby je celoplošná oprava vozovky Komenského ulice v sídlišti Lochotín. Dojde k odfrézování asfaltového souvrství, recyklaci podkladních vrstev a opětovnému položení ložné a obrusné asfaltové vrstvy.

Celkové náklady stavby: 9 mil. Kč, stavba bude probíhat od května do července roku 2022.

Autobusová zastávka "Pod Kyjovem" v Plzni - Radčicích

Stavba souvisí s plánovanou akcí SÚS Plzeňského kraje – rekonstrukce vozovky ulice V Radčicích, silnice III/18050. V rámci této stavby vznikne chybějící zastávka pro trolejbusovou linku č.11 směrem do centra. Zastávka bude umístěna v jízdním pruhu, město zajistí výstavbu nástupiště a napojovacího chodníku.

Celkové náklady stavby: 0,6 mil. Kč, stavba má probíhat v druhém pololetí roku 2022.

Výstavba veřejného osvětlení ve Lhotě

Předmětem stavby je zřízení nového veřejného osvětlení v Plzni-Lhotě v ulicích Cedrová, Na Mokřinách a Mátová, Meduňková, Na Dolíkách.

Celkové orientační náklady stavby: 5 mil. Kč, předpoklad zahájení výkopových prací je přelom léto/podzim 2022 při koordinaci s probíhající výstavbou kanalizační sítě.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o termínech zahájení a ukončení u jednotlivých staveb se budou v průběhu roku upřesňovat dle skutečnosti.

Město Plzeň