Připravované akce

PŘEHLED AKCÍ SVSMP NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2024 (komunikace a veřejná zeleň)

15. 3. 2024 | Autor: Martin Lukeš

1/ MĚSTSKÁ ZELEŇ A LESY

Domek v Luftově zahradě

V rámci této akce je řešen zahradní domek napravo od vstupu do Luftovy zahrady, který je v technicky neuspokojivém stavu (je podmáčený, nemá bezbariérový přístup atd.) Odborný posudek doporučil stávající domek rozebrat a nahradit jej novým objektem.

Zahradní domek bude nahrazen novým objektem podobné velikosti a proporcích. Nový domek bude bezbariérově přístupný a bude skrývat bezbariérové WC pro návštěvníky zahrady, prostor pro technické zázemí zahrady a sklad zahradního náčiní. Projektovou dokumentaci vypracoval Atelier Soukup, Opl, Švehla.   

Předpokládané náklady: 6,8 mil. Kč, stavba by měla proběhnou v letošním roce.

1_1 Domek Luftova

Stánek pod Bílou Horou

Na místě po odstraněném stánku s občerstvením na pláži pod Bílou horou (na hrázce mezi Velkým a Malým Boleveckým rybníkem) vznikne stánek nový, a to včetně potřebné infrastruktury.

Projekt stánku je jednopodlažní sestavou 5 ks modulárních kontejnerů se zastřešením plochou střechou. Rozměry stánku: 12,5 m x 6 m. Sestava obsahuje: zákaznickou krytou terasu, barový prostor, kuchyni, chodbu, skladový prostor a hygienické zázemí. Střecha objektu bude využita jako pobytová terasa. Přístupové schody na terasu budou z pororoštu umístěné vně objektu. Pobytová terasa je navržena dřevěná. Materiál kontejnerů je ocel s dřevěným obkladem.

Objekt bude mít dva vstupy – vstup pro zákazníky, vstup pro zaměstnance a zásobování. Je uvažováno s celoročním provozem. Vytápěna bude jen část objektu – prostor pro zaměstnance. Napojení stánku na technickou infrastrukturu – vodovod a kanalizaci bylo řešeno samostatným projektem (realizováno 2023).

Stánek budou doplňovat dvě venkovní terasy se stoly a lavicemi pro posezení zákazníků, jedna z nich bude posezením na mole nad hladinou Malého Boleveckého rybníka.

Předpokládané náklady: 8,3 mil Kč, stavba bude probíhat v termínu duben – červenec roku 2024.

1_2 Stánek Bolevák

Rekonstrukce fontány před Západočeským muzeem

V letošním roce chystá město Plzeň kompletní rekonstrukci velké fontány před Západočeským muzeem. Předmětem rekonstrukce bude jednak část stavební – oprava vlastního tělesa fontány a část technologická (úplně nová technologie, čerpadla, el. rozvody, vodoinstalace, nová a větší technologická šachta, nové trysky, atd.). Po rekonstrukci však bude fontána vypadat vizuálně stále stejně, k žádným výrazným změnám nedojde.

Předpokládané náklady: 8 mil Kč, realizace bude zahájena v květnu hned po Slavnostech svobody, předpokládané dokončení stavby v listopadu 2024.

1_3 Fontána ZPČ

Památník Františka Mlynaříka

Jedná se dokončení úpravy veřejného prostranství před novou administrativní budovou vozovny Slovany. Jednoduchá úprava s alejovými stromy a květinovými záhony má vytvořit vhodné pozadí pro připravovaný pomník Františka Mlynaříka.

Památník Františka Mlynaříka bude umístěn do cípu pobytové plochy se čtyřmi lavičkami ve stínu nově navrhovaných stromů. Navrhovaná je jedna lípa, tři okrasné jeřáby a tři javory červené. Prostranství budou rámovat pestré trvalkové záhony. Obdobná sadovnická úprava se stromy a trvalkami byla realizována v loňském roce na opačné straně prostranství (investor ÚMO Plzeň 2 - Slovany).

Předpokládané náklady: cca 3 mil. Kč, realizace díla proběhne v termínu září - prosinec tohoto roku.

1_4 Mlynařík

Rekonstrukce nádrže Malesice

V městské části Malesice se nachází víceúčelová nádrž, která je situována poblíž jezu na řece Mži. V nynějším stavu jsou nevhodné povrchy nádrže, rozpadající se betony, nefunkční výtokové potrubí, rozpadající se opevnění břehu a celkově je nádrž za hranou životnosti.

Rekonstrukcí stávající nádrže budou opraveny nátokový objekt, betonové čelo nátokového potrubí, dojde k úpravě dna nádrže, železobetonové stěny budou opraveny a částečně doplněny o kámen, vzniknou tři přístupová schodiště a v návaznosti na jedno ze schodišť budou vytvořeny odpočinkové stupně. Dále bude opravena spodní výpust s bezpečnostním přepadem společně s výústním objektem.

Předpokládané náklady: 6,6 mil Kč, realizace díla proběhne v termínu září - prosinec tohoto roku.

1_5 nádrž Malesice

2/ KOMUNIKACE

Opěrná zeď U Pramene v ulici Na Roudné

Předmětem stavby je oprava chodníku a části komunikace, které jsou v havarijním stavu vlivem sesouvání přilehlého svahu. Předpokládanou realizaci v loňském roce zdržela příprava související přeložky inženýrských sítí v majetku ČEZ Distribuce.

Jako řešení je navržena opěrná zeď s hlubinným založením (piloty), která zachytí výškový rozdíl mezi komunikace (chodníkem) a vedlejším soukromým pozemkem. Tento způsob opravy nevyžaduje stavební výkop v prostoru komunikace Na Roudné a umožní během výstavby kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací.

Do koruny opěrné zdi budou ukotveny ocelové sloupky pro uchycení dřevěné výplně plotu. Opraven bude i stávající chodník podél soukromého pozemku.

Náklady stavby činí 9,9 mil. Kč, stavba bude probíhat od jarních měsíců roku 2024, na realizaci má zhotovitel 100 dnů.

2_1 opěrka Na Roudné

Stavební úprava Lábkovy ulice 61 - 73

Tato stavba je situována na pozemcích v prostoru vnitrobloku Lábkovy ulice a částečně Macháčkovy ulice v Plzni - Skvrňanech. Provedenými stavebními úpravami dojde k rekonstrukci povrchů včetně nového uspořádání komunikační sítě. Tyto úpravy ve svém důsledku budou znamenat zkvalitnění prostředí v lokalitě, zvýšení počtu parkovacích míst a lepší usměrnění pohybu pěších.

Vozovky jsou navrženy s asfaltobetonovým povrchem. Lemující obruby budou betonové. Parkovací stání jsou z betonové dlažby nebo betonové zatravňovací dlažby. Chodníkové úpravy a zvýšený práh jsou opět z betonové dlažby vždy lemované betonovými prvky. Plochy zeleně budou doplněny zeminou a ornicí a budou zatravněny a doplněny vzrostlými stromy. V rámci stavby bude zrekonstruováno kabelové vedení a stožáry veřejného osvětlení.

Vzhledem k omezeným možnostem náhradního parkování v okolí stavby je harmonogram stavby navržen tak, aby nedošlo k úplnému zrušení všech stávajících parkovacích stání, stavba je realizována v etapách.

Náklady stavby činí: 16,8 mil. Kč, stavba byla zahájena v letních měsících roku 2023 první etapou a pokračovat bude během 1. poloviny roku 2024. Termín dokončení stavby je červenec 2024.

2_2 Lábkova

Stavební úpravy a dopravní řešení - ALICE, ul. T. Brzkové

Předmětem stavby je úprava komunikace a parkovacích stání v ulici Terezie Brzkové v souvislosti s výstavbou nového obchodního centra.

Navrženými úpravami dojde k propojení stávajících slepých ramen ulice Terezie Brzkové, tzn. nově bude komunikace řešena jako průjezdná dvoupruhová, navržena je jako Zóna 30 včetně navržených dopravně zklidňujících opatření (přejízdné prahy v místech pro přecházení). Celková délka úprav je 162 m.

Na vozovku budou navazovat oboustranné řady kolmých parkovacích stání v počtu 78 stání včetně 4 vyhrazených stání pro osoby ZTP. Řešeny jsou dále chodníky pro pěší, plochy pro separovaný a směsný odpad, přeložky inženýrských sítí v rozsahu stavby.

V rámci této stavby bude vybudován i nový park na místě části původního obchodního střediska. Park bude sloužit nejen jako tranzitní plocha, ale i jako místo pro aktivní nebo pasivní odpočinek.

Náklady stavby činí: 24,5 mil. Kč, stavba byla zahájena v letních měsících roku 2023 a pokračovat bude během 1. poloviny roku 2024. Termín dokončení stavby je červenec 2024.

2_3 Ter. Brz. ALICE

Zastávky K Sinoru vč. 1. etapy dešť. kanalizace ve Lhotě

Stavba je situována v prostoru návsi v městské části Plzeň – Lhota. Navržené stavební úpravy zlepší podmínky pro cestující MHD a zvýší bezpečnost účastníků provozu.

Stavebně bude upravena krajská silnice III. třídy v délce cca 120 m, a to včetně autobusových zastávek MHD. Zastávky budou umístěny v jízdním pruhu se středním dělícím ostrůvkem. Doplněny budou i chodníky pro pěší a upraveny vjezdy na okolní soukromé pozemky.

Součástí stavby je rovněž výměna vodovodního řadu. Kompletně upraveno bude i odvodnění vozovky a chodníků v rozsahu stavby založením nové dešťové kanalizace, která bude odvedena přes lhotskou náves až do řeky Radbuzy.

Předpokládané náklady stavby: 35 mil. Kč, stavba by měla být zahájena v letních měsících roku 2024.

2_4 zastávky Lhota

Stavební úpravy vnitrobloků Bzenecká, Strážnická – 1. etapa

Jedná se o stavební úpravy na 3 slepých ulicích ve stávajícím uličním koridoru, které se napojují na Bzeneckou a Strážnickou ulici. Stavba bude užívána jako doposud, tj. jako komunikace s parkovacími místy a s doprovodnými chodníky. Tyto úpravy ve svém důsledku budou znamenat zkvalitnění prostředí v lokalitě, zvýšení počtu parkovacích míst a lepší usměrnění pohybu pěších.

Slepé větve 1–3 jsou navrženy v šířce 5,0 m, kolmá parkovací stání jsou délky 5,0 m až 6,3 m, šířka stání 2,50 m nebo 2,75 m (krajní místo). Odstavná stání pro motocykly jsou uvažována o rozměru 3,0 m x 1,6 m. Celkem je v prostoru 79 parkovacích míst pro osobní automobily. Z výše uvedeného počtu je uvažováno s 6 místy pro osoby se zdravotním postižením. Dále součástí předmětné úpravy je 5 odstavných míst pro motocykly. Parkovací místa budou provedena z betonové zasakovací dlažby, komunikace mezi nimi pak z asfaltového betonu. Chodníky budou z klasické betonové dlažby.

Součástí stavby je rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a vegetační úpravy – vysazeny budou vzrostlé alejové stromy (9 ks) a solitérní okrasné keře (3 ks).

Náklady stavby dle rozpočtu: 25 mil. Kč, prozatím je rozpočtem města pokrytá 1/3 stavby, další části budou realizovány v případě dofinancování.

2_5 Bzenecka

Predator park Křimice

Tato stavba je situována na pozemcích v prostoru při Vojanově ulici v Plzni - Skvrňanech. Předmětem stavby je tzv. Predator Park v Křimicích. Jedná se o víceúčelový sportovní park pro veřejnost.

Při vstupu do areálu se bude nacházet centrální cvičební konstrukce. V této části jsou také navržené samoobslužné skříňky pro úschovu osobních věcí, kolostavy a lavičky, dále pak hygienické zařízení, navržené řešení WC boxy.

Venkovní sportoviště je koncipováno a rozděleno do tří hlavních částí. První část je pěší/běžecký okruh. Druhou částí je OCR (obstacle course race – překážkový běh) – OCR trasy s překážkami a centrální cvičební konstrukce určená zejména pro tzv ,,street workout“. Tento prostor je vhodný pro dospělé. Pro děti je v parku navržena skluzavka. Třetí část je pumptrack trasa. Jedná se o uzavřenou terénní trasu pro kola. Kolem celé areálu je vedena přírodní běžecká trasa. Tato trasa je vhodná pro širokou veřejnost a zároveň v případě závodů, či jakýchkoli událostí slouží jako cesta pro diváky.

V rámci projektu bude vybudováno veřejné osvětlení okruhu pro pěší umístěním 21 lamp. Pozemek bude z jižní strany částečně oplocen z bezpečnostního hlediska návštěvníků.

Odhadované náklady stavby: 12 mil. Kč + 5 mil. vybavení, stavba bude zahájena v jarních měsících roku 2024.

2_6 Predator

Úprava zastávek V Ráji v ulici Na Roudné

Důvodem stavební úpravy je především špatný a nevyhovující technický stav prostoru stávajících zastávek, přilehlých chodníků a komunikace – chybí nástupiště s nástupní hranou obrubníku pro přístup osob ZTP, přechod pro chodce a základní prvky bezbariérového užívání staveb.

Navržena je stavební úprava stávající zastávky MHD V Ráji, ulice Na Roudné – autobus linka č. 20. Stavební úprava je v rozsahu obou protisměrných zastávek v délce cca 115 m, včetně nástupiště, přístupových chodníků, přechodu pro chodce, chodníkového přejezdu do obytné zóny, vjezdu k RD, dopravního značení a přístřešků zastávek.

Součástí dokumentace je rovněž odvodnění komunikace v rozsahu stavební úpravy zastávek MHD a přilehlých pochozích ploch, přeložka vodovodu, nové veřejné osvětlení prostoru zastávek MHD, kácení dřevin vyvolaných stavbou.

Náklady stavby činí: 8,5 mil. Kč, stavba byla zahájena v roce 2023 a dokončena bude v květnu roku 2024.

2_7 zastávky V Ráji

Stavební úprava ulice Ve Višňovce

Jedná se o stavební úpravu současné komunikace v nevyhovujících parametrech na obytnou zónu. Součástí stavby je opěrná zeď z gabionových konstrukcí. Délka úseku je cca 120 m.

Náklady stavby činí: 7,8 mil. Kč, stavba bude zahájena v jarních měsících roku 2024 a bude trvat 4 měsíce.

2_8 Ve Visnovce

Stavební úpravy Husovo náměstí vč. rekonstrukce SSZ

V rámci této stavby bude řešen prostor Husova náměstí a okolních komunikací. Provedenými stavebními úpravami dojde k rekonstrukci povrchů komunikací včetně úprav stávající světelné signalizace a vybudování nové v rámci křižovatky Husova - Kotkova.

Navrhovaná stavba řeší rekonstrukci stávajících ulic na Husovo náměstí a části přilehlých komunikací včetně parkovacích stání, chodníků, ploch pro kontejnery, odvodnění komunikací a trvalého dopravního značení. Dispozice návrhu zohledňuje potřeby městské hromadné, veřejné linkové a ostatní automobilové dopravy a zároveň bezpečného pohybu chodců včetně úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

V rámci stavby dojde k rozšíření Korandovy ulice při vjezdu do prostoru Husova náměstí pro možnost vložení druhého řadicího pruhu. V prostoru křižovatky Tylova – Korandova bude zrekonstruováno stávající světelně signalizační zařízení (SSZ). V prostoru křižovatky Husova – Kotkova bude pak vybudováno nové SSZ pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Řešena bude i vzrostlá zeleň v prostoru Husova náměstí – budou pokáceny neperspektivní stromy ve špatné stavu a namísto nich vysazeny stromy nové v maximální možné míře.

Předpokládané náklady stavby: 19 mil. Kč, stavba by měla být zahájena na podzim roku 2024 a pokračovat bude během 1. poloviny roku 2025.

2_9 Husovo nám.

Stavební úprava Živnostenské ulice

Předmětem této stavební akce je náprava současného technicky nevhodného stavu povrchu vozovky v Živnostenské ulici (a části Republikánské) v Lobzích. Provedenými stavebními úpravami dojde k rekonstrukci povrchů včetně nového uspořádání komunikační sítě. Tyto úpravy ve svém důsledku budou znamenat zkvalitnění prostředí v lokalitě, zvýšení počtu parkovacích míst a lepší usměrnění pohybu pěších.

Vozovky jsou navrženy s asfaltobetonovým povrchem. Lemující obruby budou betonové. Parkovací stání jsou z betonové dlažby nebo betonové zatravňovací dlažby. Chodníkové úpravy jsou opět z betonové dlažby vždy lemované betonovými prvky.

V rámci stavby bude provedena i rekonstrukce vodovodního řadu a rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení. Plochy zeleně budou doplněny zeminou a ornicí a budou zatravněny a doplněny vzrostlými stromy.

Předpokládané náklady stavby: 14 mil. Kč,  zahájení stavby se předpokládá koncem roku 2024.

2_10 Živnostenská

Parkoviště Daimlerova

Stavba připravovaného parkoviště se nachází při ulici Daimlerova na Borských polích.

Parkoviště je navrženo pro 50 osobních automobilů, komunikace mezi nimi je široká 6 m. Vozovka je navržena s povrchem z betonové dlažby. Doplněn bude chodník podél celé plochy parkovacích míst. Na komunikaci Daimlerova je parkovací plocha navázána manipulační nezpevněnou plochou.

Parkoviště bude osvětleno 2 stožáry veřejného osvětlení a opatřeno dohledovou kamerou. V rámci úpravy zeleně je navrženo vysazení vzrostlých stromů.

Předpokládané náklady stavby: 8 mil. Kč, stavba by měla být zahájena během 2. poloviny roku 2024.

2_11 Daimlerova

Stavební úpravy vnitrobloku Guldenerova

Připravovaná stavba je situována ve vnitrobloku při ulici Guldenerova v Plzni – Slovanech a napravuje současný nevhodný stav v dané oblasti (špatný technický stav povrchu komunikace, nelegální parkování mimo komunikace, neusměrněný provoz vozidel). Provedenými stavebními úpravami dojde k rekonstrukci povrchů včetně nového uspořádání komunikační sítě. Tyto úpravy ve svém důsledku budou znamenat zkvalitnění prostředí v lokalitě, zvýšení počtu legálních parkovacích míst a lepší usměrnění pohybu pěších.

Navrženým dopravním řešením dojde k jasnému vymezení komunikací a parkovacích stání tak, aby parkující vozidla nebránila v plynulém provozu. Vozovky jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby, parkovací stání potom ze zasakovací betonové dlažby. Chodníkové úpravy a zvýšený práh jsou opět z betonové dlažby.

V rámci stavby dojde k úpravám kanalizačního a vodovodního řadu, rekonstrukci veřejného osvětlení a přeložkám inženýrských sítí. Rozšířeno bude stávající dětské hřiště a upravena zeleň v celém rozsahu stavby včetně výsadby nových vzrostlých stromů.

Náklady stavby dle rozpočtu: 14 mil. Kč, stavba bude zahájena v letních měsících roku 2024.

2_12 Guldenerova

Rekonstrukce tram. trati Zbrojnická + náměstí Republiky

Hlavním předmětem stavby je rekonstrukce stávající tramvajové trati a přilehlých komunikaci v délce cca 211 m, a to z důvodu jejího špatného technického stavu. Dále bude řešena rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizačních stok v ul. Zbrojnické včetně nového propojeni chodeb plzeňského historického podzemí. Navržené úpravy přinesou celkové zlepšení dopravní a technické infrastruktury.

Součástí stavby bude i úprava celého uličního profilu v řešeném úseku. Stavební úpravy budou zahrnovat úpravy jízdních a parkovacích pruhů, navazujících chodníků, obnovu veřejného osvětleni a přeložky sdělovacích vedeni inženýrských sítí.

Předpokládané náklady stavby: 72 mil. Kč (včetně vodohospodářských objektů), stavba bude zahájena v měsíci květnu po Slavnostech Svobody a dokončena bude do začátku adventu roku 2024.

2_13 TT Zbrojnická

Úprava parkoviště pod mostem Gen. Pattona - závorový systém

V rámci této stavby dojde k vybudování nového závorového systému na vjezdu na stávající parkoviště pod mostem Gen. Pattona v Plzni. Stavbou dojde k úpravě parkovacích stání, přivedení inženýrských sítí nutných pro provoz závorového systému (odbavovací systém, automatická pokladna).

Parkovací stání mají základní rozměr 5,0 x 2,5 m, krajní stání jsou rozšířena o 0,25 m. Parkovací stání pro osoby ZTP maní rozměr 5,0 x 3,5 m. Celkem je navrženo 147 parkovacích stání včetně 7 stání pro osoby ZTP. Součástí stavby je doplnění a výměna veřejného osvětlení v rozsahu stavby a doplnění dohledového kamerového systému.

Náklady stavby: odhad 3 mil. Kč, stavba by měla být zahájena koncem roku 2024.

2_14 parkoviště Patton

Oprava Purkyňovy ulice

Navrženými úpravami dojde k rekonstrukci uličního prostoru ulice Purkyňova v úseku mezi ulicemi Škroupovou a Prokopovou.

Stavebním řešením bude vymezeno vedení komunikace a parkovacích pruhů. Navrženo je oboustranné parkování v pruzích šířky 2,0 m. Parkovací místa jsou navržena pro osobní automobily, motocykly i jízdní kola. Pro zvýšení bezpečnosti pěších účastníků silničního provozu je v místě křížení s Resslovou ulicí navržena zvýšená křižovatková plocha.

Vzhledem k poloze dotčené stavby v širším centru města Plzně je zde navržen tzv. kamenný program – parkovací stání budou mít povrch z dlažebních kostek, chodníky jsou navrženy z plzeňských kamenných desek.

Součástí stavby je rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava rozmístění parkovacích automatů a přeložky inženýrských sítí. Navrženo je doplnění vzrostlé zeleně v maximální možné míře.

Předpokládané náklady stavby: 20 mil. Kč, stavba by měla být zahájena ve 2. polovině roku 2024.

2_15 Purkyňova

Stavební úpravy zastávek MHD Přeučilova

Předmětem této stavby je modernizace zastávek MHD Přeučilova na Klatovské ulici v Plzni – Liticích v obou směrech s umístěním zastávek v jízdním pruhu s dělícím ostrůvkem, rekonstrukce vozovky v daném úseku s provedením nástupišť s navázáním na stávající chodníky.

Autobusové zastávky jsou navrženy v jízdním pruhu, délka nástupiště je 18m. Nášlap u obrub v zastávkách je + 200mm, podél komunikace je převýšení obrub 120mm, u vjezdů 40mm a v místech pro přecházení a přechodu 20mm.

Pro bezpečnější přístup na zastávky je přes Klatovskou ulici navržen přechod pro chodce, šířka mezi obrubami je 8m. Přechod bude standardně opatřen novým nasvícením pomocí stožárů VO. Dále je v rámci stavby navrženo místo pro přecházení.

Náklady stavby dle rozpočtu: 12 mil. Kč, stavba bude zahájena v letních měsících roku 2024.

2_16 zastávky Přeučilova


Informace o termínech zahájení a ukončení u jednotlivých staveb se budou v průběhu roku upřesňovat dle skutečnosti. U staveb, u kterých nebyl zatím vysoutěžen zhotovitel, jsou údaje o nákladech stavby odhadované dle předchozích stupňů dokumentace nebo dle rozpočtu zpracovaného projektantem.

Město Plzeň