Připravované akce

Přehled akcí SVSMP na území města Plzně v roce 2023 (komunikace a městská zeleň)

7. 3. 2023 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

1/ ÚSEK MĚSTSKÉ ZELENĚ A MĚSTSKÝCH LESŮ

Park za Plazou - skatepark

V roce 2022 došlo k celkové obnově parku za Plazou. V letošním roce bude akce dokončena výstavbou zahloubeného skateparku na místě stávající asfaltové plochy.

Skatepark je z urbanistického hlediska navržen jako volný veřejný prostor, který budou moci využít nejen příznivci skateboardingu, ale také sportovci a veřejnost provozující další kolečkové sporty jako je bmx, koloběžky či inline brusle.

Kostra skateparku bude tvořena betonovou konstrukcí s hlazeným betonovým povrchem. Překážky z armovaného betonu budou vytvarovány přímo na místě a budou pevně připojenou součástí skateparku. Trvale připojené budou také další ocelové prvky a překážky, jejichž podoba a rozměry byly konzultovány s místní sportovní komunitou.

Celkové náklady stavby dle rozpočtu: 8 mil. Kč; zahájení stavby se předpokládá v jarních měsících

Domek v Luftově zahradě

V rámci této akce je řešen zahradní domek napravo od vstupu do Luftovy zahrady, který je v technicky neuspokojivém stavu (je podmáčený, nemá bezbariérový přístup atd.) Odborný posudek doporučil stávající domek rozebrat a nahradit jej novým objektem.

Zahradní domek bude nahrazen novým objektem podobné velikosti a proporcích. Nový domek bude bezbariérově přístupný a bude skrývat bezbariérové WC pro návštěvníky zahrady, prostor pro technické zázemí zahrady a sklad zahradního náčiní. Projektovou dokumentaci vypracoval Atelier Soukup, Opl, Švehla.

Odhadované náklady: 5,8 mil. Kč, práce na demolici starého domku budou zahájeny v druhé polovině letošního roku (cca září 2023).

Oprava kaplí v Červeném Hrádku a v Černicích

Opravena bude malá kaple sv. Šimona a Judy v Červeném Hrádku stojící uprostřed křižovatky Vesnické a Červenohrádecké ulice v Plzni. Kaple pochází z konce 19. nebo začátku 20 století a je nemovitou kulturní památkou. Proto veškeré stavební práce budou probíhat za účasti památkové péče.

Je nutná oprava vnějších i vnitřních omítek, kamenných prvků, celková oprava zvoničky, zvonu, hrotnice s makovicí budou pozlaceny. V interiéru bude také opraven oltář a doplněn svícny.

Odhadované náklady: cca 0,8 mil. Kč, oprava proběhne mezi květnem a listopadem tohoto roku.

Další opravovanou památkou je kaple sv. Antonína Paduánského v Černicích. Z důvodu zemní vlhkosti je nutná oprava vnějších i vnitřních omítek. Budou provedeny stavební práce obvodového pláště včetně odvodnění terénu v těsné blízkosti kaple – vytvoření nového okapového chodníku pro odvod dešťových a povrchových vod od zdiva objektu.

Bude provedena kontrola krytiny, oplechování lemování věžičky, nový kříž s makovicí a oprava stávajícího zvonu včetně všech jeho konstrukcí a mechanismů. V interiéru bude položena nová propustná podlaha.

Odhadované náklady: cca 1,3 mil. Kč, oprava proběhne mezi květnem a září tohoto roku.

Fyzikální hřiště v Borském parku

V Borském parku vznikne nová zábavná stezka s herními prvky, které seznamují návštěvníky se zajímavými fyzikálními jevy. Herní prvky jsou pohyblivé, interaktivní, děti i dospělí si budou moci vyzkoušet jevy například z oblasti optiky, akustiky v souvislosti s dalšími fyzikálními ději a veličinami jako je práce, síla a podobně. Ke každému prvku bude instalována informační cedule s návodem ke hře a s poučením.

Předpokládané náklady: 1,2 mil Kč, realizace proběhne v letošním roce.

Stánek pod Bílou Horou, infrastruktura

Na místě po odstraněném stánku s občerstvením na pláži pod Bílou horou (na hrázce mezi Velkým a Malým Boleveckým rybníkem) vznikne stánek nový, a to včetně potřebné infrastruktury. Vlastní objekt stánku s občerstvením není součástí uvedeného projektu. Stánek včetně venkovního posezení zajistí nový provozovatel (nájemce), který vyjde z výběrového řízení.

Vodovodní a kanalizační přípojka bude napojena na stávající infrastrukturu v území. Vodovod bude veden pomocí nové přípojky z ulice Nad Štolou na okraji obytného území Bílé Hory. Kanalizační přípojka bude napojena na stávající stoku v lese nad Boleveckým rybníkem. Počítáno je také s rozšířením soustavy veřejného osvětlení v lokalitě o 3 ks světelných míst. Dále projekt počítá s rekonstrukcí všech stavbou dotčených ploch, s výsadbou několika listnatých stromů a doplněním rekreačního mobiliáře (lavičky, stoly a stojany na kola) pro širokou veřejnost.

Předpokládané náklady: 3,3 mil Kč, příprava infrastruktury bude dokončena v 1. pololetí letošního roku.

Cesty ve Špitálském lese

Jedná se o stavbu cest pro pěší s přírodním povrchem, které propojí stávající cestní síť v parku s chodníkem při Rokycanské ulici a s Vavřínovou ulicí. Cesty budou logicky navazovat na procházkovou stávající cestní síť v parku Špitálský les. Jedná se o dvě větve cest – napojení stávajících cest na chodník v ulici Rokycanská (větev A) a promenádní cestu s lavičkami kolem louky (větev B). Napojení na chodník při Rokycanské ulici je navrženo jako bezbariérové.

Povrch parkových cest je navržen z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) v přírodní barvě (šedá, okrová), okraje cest bude tvořit tzv. ztracená prkenná obruba, šíře cest 2 až 2,5 m. Odvodnění cest je navrženo do okolních zelených ploch.

Odhadované náklady: 2,5 mil. Kč. Realizace proběhne v letošním roce, zhotovitel bude vybrán výběrovým řízením.

 

 2/ ÚSEK KOMUNIKACÍ

Úprava vnitrobloku Sukova 4 - 18

Stavba se týká úpravy stávajícího vnitrobloku, respektive jeho komunikací vč. parkovacích stání. Hlavní problematikou vnitrobloku je deficit parkovacích míst. Vozidla zde parkují neusměrněně, často i v trávě, v těsné blízkosti stromů, což vede ke zhoršení plynulosti dopravního provozu v této oblasti.

Plocha je navržena jako obytná zóna se smíšeným provozem. Vozovka komunikací je navržena s povrchem z asfaltobetonu; parkovací stání, společné manipulační plochy před domy 4, 6, 16 a 18, chodníky a dále místa pro kontejnery budou s povrchem z betonové dlažby.

Stavba významně přispěje ke zlepšení dopravy v předmětném území, a to jak co se týče pohybu vozidel (lokální rozšíření jednopruhové vozovky), tak parkování (doplnění a vymezení nových parkovacích stání). Součástí je dále regenerace zeleně spočívající v kácení nevhodné (svým umístěním a stavem) a výsadbě nové. Veřejné osvětlení bude upraveno na nově navržený stav.

Celkové náklady stavby jsou: 9,5 mil. Kč. Zahájení realizace se předpokládá v dubnu, dokončení v červnu roku 2023.

Rekonstrukce Plzenecké ulice

V rámci této stavební akce dojde ke kompletní rekonstrukci stávající podoby Plzenecké ulice. Současný technický stav komunikace je nevyhovující, povrch z dlažby je již velmi nekvalitní, nejsou jasně vymezeny parkovací pruhy a v křižovatkách vlivem špatného parkování tak nejsou splněny rozhledové podmínky.

Rekonstrukce je řešena v celé délce úseku komunikace, tzn. cca 390 m (od Slovanské až po Koterovskou), šířka jízdních pruhů je navržena na 2,75 m, šířka fyzicky vymezených parkovacích pruhů je 2,0 m. V místech křížení s místními komunikacemi (Radyňská, Houškova a Jablonského) jsou navržené zvýšené křižovatkové plochy pro zlepšení bezpečnosti účastníků provozu. Povrch jízdních pruhů bude nově místo dlažby proveden z asfaltového betonu, povrch zvýšených křižovatkových ploch a parkovacích stání bude z kamenné dlažby, povrch chodníků bude z čtvercové betonové dlažby. Ulice bude po rekonstrukci zahrnuta do zóny 30 km/h a do zóny placeného stání Petrohrad.

Součástí stavby budou mimo jiné rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, úpravy veřejného osvětlení a přeložky inženýrských sítí. Stavba bude realizována jako společná investice s Vodárnou Plzeň a.s. – obnova kanalizace a vodovodu bude předbíhat samotnou rekonstrukci komunikace.

Celkové náklady stavby (komunikační část) budou kolem 25 mil. Kč, stavba bude realizována od dubna 2023 (vodohospodářská část), dokončení se předpokládá do konce roku 2023.

Prodloužení ulice U Panasoniku

Předmětem stavby je vybudování nových a úprava stávajících pozemních komunikací v rámci daného území. Prodloužená ulice U Panasoniku je navržena jako novostavba směrově rozdělené dvoupruhové místní komunikace o délce cca 180 m. Jde o prodloužení stávající komunikace U Panasoniku mezi Folmavskou ulicí a ulicí Ke Karlovu na území stávajícího areálu bývalých kasáren včetně návaznosti v křižovatce s Folmavskou ulicí, vybudování nové okružní křižovatky s ulicí Ke Karlovu a úpravy vodorovného a svislého dopravního značení.

V úseku nové komunikace jsou navrženy odstavné pruhy pro vozy MHD, pěší a cyklistické stezky. Součástí stavby je doplnění veřejného osvětlení a vybavení nové komunikace trakcí pro provoz trolejbusů. Doplněn bude nový kanalizační řad pro odvod dešťových vod z nových komunikací, řešeny jsou přeložky dalších inženýrských sítí v zasaženém území. V rámci stavby budou vysazeny nové stromy a upravena vegetace v celém rozsahu stavby.

Rozpočtové náklady stavby činí cca 90 mil. Kč bez DPH. Stavba by měla být realizována v roce 2023.

Opěrná zeď U Pramene v ulici Na Roudné

Předmětem stavby je oprava chodníku a části komunikace, které jsou v havarijním stavu vlivem sesouvání přilehlého svahu.

Jako řešení je navržena opěrná zeď s hlubinným založením (piloty), která zachytí výškový rozdíl mezi komunikace (chodníkem) a vedlejším soukromým pozemkem. Tento způsob opravy nevyžaduje stavební výkop v prostoru komunikace Na Roudné a umožní během výstavby kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací.

Do koruny opěrné zdi budou ukotveny ocelové sloupky pro uchycení dřevěné výplně plotu. Opraven bude i stávající chodník podél soukromého pozemku.

Celkové náklady stavby: 9,9 mil. Kč. Stavba bude probíhat od letních měsíců roku 2023.

Úprava zastávek Ejpovická v ulici Hrádecká

Připravovaná stavba řeší úpravu současných autobusových zastávek MHD Ejpovická v Hrádecké ulici. V současné podobě jsou zastávky technicky a provozně nevyhovující.

Zastávka směrem Červený Hrádek bude prodloužena na délku 19,00 m, aby umožnila provoz kloubových autobusů, jejichž délka je 18,00 m. Prodloužení bude realizováno na straně směrem do města, budou upraveny nájezdový a výjezdový klín a bude doplněna úprava nástupiště podle vyhl. 398/2009 Sb. pro bezbariérový pohyb cestujících. Zastávka směrem do centra je z prostorových důvodů navržena v nové poloze cca 25 m od křižovatky Hrádecké a Ejpovické ulice směrem do Doubravky. Nová zastávka je délky 19,0 m.

Povrch zastávkových zálivů bude z cementového betonu, povrch nástupiště a přilehlých chodníků a vjezdů bude z betonové dlažby, povrch cyklostezky z asfaltového betonu. Součástí stavební akce je rekonstrukce veřejného osvětlení v délce 180 m.

Celkové náklady stavby: 4,7 mil. Kč. Stavba bude probíhat v termínu od dubna do srpna roku 2023.

Stavební úpravy vnitrobloku Schwarzova 17 – 23

Stavba napravuje současný nevhodný technický stav komunikace a parkovacích stání (nerovný povrch komunikace s mnoha propadlinami ve vozovce, nefungující odvodnění povrchu komunikace, parkovací stání na nezpevněném povrchu, vzrostlá zeleň zamezující přehlednosti při provozu na komunikaci, nedostačující veřejné osvětlení).

Stávající komunikace bude upravena v délce 120 m. Komunikace je navržena v jednotné šířce 3,5 m v přímé i ve směrových obloucích. Povrch komunikace je navržen z betonové dlažby. Šikmá parkovací stání pod úhlem 60° jsou navržena pro osobní automobily. Skutečná šířka stání je 2,50 m (2,75 m u krajního stání) a délka 5,2 m. Celkový počet nově vytvořených parkovacích stání bude 23, z toho dvě jsou vyhrazená pro osoby ZTP v šířce dvojitého stání 5,8 m. Parkoviště bude provedeno s povrchem ze zatravňovací betonové dlažby, vyhrazená stání pro ZTP potom v betonové dlažbě.

Součástí stavby je uložení nového kanalizačního řadu pro odvodnění komunikace i napojení dešťových svodů z přilehlých domů, přeložka inženýrské sítě a kompletní úprava veřejného osvětlení v celém úseku stavby. Dojde také k úpravě okolní zeleně a rekonstrukci dětského hřiště včetně jeho vybavení novými herními prvky.

Celkové náklady stavby: 7 mil. Kč. Stavba začala v loňském roce a bude dokončena v jarních měsících (do 30.4.) roku 2023.

Zastávka MHD „Kalendářní“ v ulici Říjnová

V rámci této stavby bude vybudována zastávky MHD „Kalendářní“ v Říjnové ulici na Výsluní, která nahradí stávající provizorní.

Cílem je vytvoření zastávky umožňující bezpečný nástup a výstup přepravovaných osob a pohyb těchto osob v řešeném území. Nástupiště zastávky má šířku 2,30 m a chodník, který na tyto nástupiště přivede přepravované osoby má šířku také 2,30 m, respektive 2,00 – 2,40 m, jedná-li se o chodník na druhé straně vozovky v ulici Říjnová. Chodník spojující nástupiště a ulici Zářijová má šířku 1,50 m.

Výška hrany nástupiště byla navržena s ohledem na vozidla MHD, která budou danou lokalitu obsluhovat. Jedná se o midibusy (malokapacitní autobusy) délky 8,0 m s výškou dveří 210 mm nad úrovní vozovky (běžné autobusy mají výšku cca 320 mm). Z tohoto důvodu byla navržena snížená hrana nástupiště z předepsaných 200 mm na 160 mm. Povrch nástupiště a chodníků je z betonové dlažby. Povrch doplnění vozovky je z asfaltového betonu.

Celkové náklady stavby: 1,7 mil. Kč. Realizace bude probíhat v období květen – červen (45 dní).

Rekonstrukce tramvajové trati a stavební úpravy ulice Terezie Brzkové

Připravovaný stavební záměr řeší rekonstrukci tramvajové trati a celého dopravního prostoru v úseku Vejprnická – Macháčkova. Jde zejména o nápravu špatného technického stavu tramvajové trati včetně jejího nevyhovujícího směrového vedení, problematické uspořádání komunikačních ploch, nevhodné uspořádání přechodů pro pěší, neodpovídající uspořádání míst pro parkování a dále nevyhovující stav vodovodních a kanalizačních řadů v rozsahu úprav.

Navržené úpravy ulice Terezie Brzkové jsou v délkovém rozsahu cca 250 m. Návrh vychází z budoucí polohy tramvajové trati a z navrženého šířkového uspořádání, které upravuje v celém rozsahu šířky jízdních pruhů na 3,25 m. V celém rozsahu stavby jsou pak v maximální možné míře doplněny parkovací zálivy, na které pak navazují úpravy chodníků pro pěší a doprovodné pruhy zeleně, které jsou v rámci samostatného objektu sadovnických úprav doplněny výsadbami stromů a keřů.

Součástí stavby jsou rekonstrukce přítomné vodohospodářské infrastruktury, přeložky inženýrských sítí a rekonstrukce veřejného osvětlení v rozsahu stavby.

Náklady stavby dle rozpočtu: 90 mil. Kč. Stavba by měla začít v letních měsících a skončit v listopadu tohoto roku.

Doplnění stromů v Zábělské ulici

Uvedený záměr řeší úpravu stávajících parkovacích míst, úpravu stávajícího chodníku v místech parkovacích stání pro osoby ZTP a výsadbu nových stromů. V daném prostoru je navrženo 65 kolmých parkovacích stání o šířce 2,5 m, z toho 4 parkovací stání pro osoby ZTP.

Povrch parkovacích stání je navržen ze zasakovací betonové dlažby (parkovací stání pro osoby ZTP budou z klasické betonové dlažby), upravené části chodníku budou z původní betonové dlažby. Nově navržené silniční obrubníky budou betonové, navržená rabátka budou zatravněná a budou v nich vysazeny stromy.

V rámci stavby je navržena výsadba 13 nových stromů „Javor babyka“ (Acer campestre) do nově navrhovaných ostrůvků mezi parkovacími stáními. Bude se jednat o alejové stromy s nasazením koruny 2-2,5m, obvodem kmene 14-16 cm. Navržené stromy budou vysazeny do strukturálního substrátu, aby byl dosažen optimální prostor pro rozvoj kořenového systému nových výsadeb. Vrstva strukturálního substrátu bude dosahovat rozměrů 2,5 x 4 m a hloubky 0,9m.

Cílem projektu je zlepšit vzhled ulice i životní prostředí v lokalitě a vylepšit bilanci hospodaření se srážkovými vodami. Úbytek parkovacích stání (vlivem výsadby stromů) byl již v předstihu řešen výstavbou většího počtu parkovacích stání v ulici Ke Sv. Jiří.

Celkové náklady stavby: 4,3 mil. Kč. Realizace bude probíhat v období květen – červen (50 dní).

Stezka Slovanská alej – Šeříková

U této stavby se jedná se o úpravu stávajících stezek na veřejném prostranství mezi ulicemi Slovanská alej a Šeříková. Účelem je oprava povrchů a zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů v předmětné lokalitě.

Upravované smíšené stezky pro chodce a cyklisty jsou rozděleny na dvě základní větve: STEZKA 1 – délka 43,5m. Šířka stezky je 3,0m. Stezka je napojena na stávající chodník a cyklistickou stezku vedenou od Francouzské ulice. Smíšená stezka byla odsunuta od bytového domu resp. od své původní trasy, aby byl zajištěn lepší rozhled z průchodu z Šeříkové ulice. STEZKA 2 – délka 31,40m. Šířka stezky je 3,0m. Trasa kopíruje stávající chodník. Je vedena podél Slovanské aleje. Na tuto stezku je napojen stávající průšlap, který bude rušen. V rámci úpravy Slovanské aleje jako součásti rekonstrukce vozovny je řešen jinak. Součástí stavby je doplnění veřejného osvětlení, celkem jsou umístěny 3 stožáry VO.

Celkové náklady stavby: 1 mil. Kč. Realizace bude probíhat v období duben - květen (30 dní).

Příjezdová komunikace k Azylovému domu

V rámci uvedené stavby dojde k rekonstrukci stávající příjezdové komunikace k azylovému domu v Plzni - Doudlevcích v městském obvodu Plzeň 3. Komunikace je příjezdovou komunikací k azylovému domu a bývalé městské plovárně u řeky Radbuzy.

Upravena bude stávající komunikace včetně napojení na Doudleveckou ulici. Napojení umožňuje vyhnutí dvou protijedoucích vozidel a je provedeno kolmo na Doudleveckou. Ve směrovém oblouku je komunikace rozšířena pro vyhnutí dvou protijedoucích vozidel. Celková délka úpravy je 228,35 m. Stavba řeší také úpravu odvodnění komunikace. Rekonstruované uliční vpusti budou napojeny do kanalizace. V rámci akce bude doplněno veřejné osvětlení podél rekonstruované komunikace, celkem 7 stožárů VO.

Celkové náklady stavby: 3,1 mil. Kč. Realizace bude probíhat v období duben - červen (60 dní).

Úprava vnitrobloku Manětínská 9 - 11

Předmětem akce jsou stavební úpravy slepého konce místní komunikace Manětínské ulice – v délce 60 m, včetně úpravy navazujících souběžných chodníků a návrhu nových kolmých parkovacích stání pro osobní automobily.

Cílem navržených stavebních úprav je zvýšit reálný počet parkovacích stání v dané lokalitě, včetně náhrady pro současná nelegálně parkující vozidla. V současné době je v uvedené lokalitě dle norem a vyhlášky jedno parkoviště s kolmým stáním o celkové kapacitě 9 parkovacích míst, reálně parkuje v daném prostoru při max. obsazenosti cca 25 vozidel, navržené stavební úpravy zvýší počet legálních parkovacích míst na 30, přičemž cílem návrhu bylo rozmístění parkovacích míst tak, aby bylo v co největší míře zamezeno nelegálnímu parkování vozidel na vozovce a tím zůstala volná šířka vozovky např. pro lepší průjezdnost vozidel IZS a další dopravní obsluhu daného území.

Součástí záměru jsou i sadové úpravy, jejichž cílem je přehledný, estetický a funkční prostor. V řešeném území je navrženo 5 nových listnatých stromů. Zvoleny jsou kultivary okrasných stromů – jasan „Raywood“, třešeň „Plena“ a javor babyka „Red Shine“.

Celkové náklady stavby: 2,7 mil. Kč. Realizace bude probíhat v období květen – červen (30 dní).

Doplnění chodníku a rek. vozovky Štefánikova ulice

V rámci této akce se řeší opravu vozovky a chodníků místní komunikace ul. Štefánikovy v rozsahu od křižovatky s ulicí Do Kopce až do místa křižovatky s ulicí K Cihelnám formou výměny konstrukce vozovky a nezbytných úprav doprovodných chodníků pro pěší a doplnění chodníku při ulici Štefánikova v úseku Na Vápenicích – Do Kopce.

Oprava stávající vozovky formou výměny konstrukce vychází ze závěrů diagnostického průzkumu vozovky a návrhu její opravy. Celková délka úprav je 122,65 m. Doplnění chybějícího chodníku v části Štefánikovy ulice bude provedeno v délce cca 80 m. Součástí akce je i přeložka vodovodu a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Celkové náklady stavby: 16,6 mil. Kč. Realizace bude probíhat v období květen – srpen (60 dní).

Stavební úprava Lábkovy ulice 61 - 73

Tato stavba je situována na pozemcích v prostoru vnitrobloku Lábkovy ulice a částečně Macháčkovy ulice v Plzni - Skvrňanech. Provedenými stavebními úpravami dojde k rekonstrukci povrchů včetně nového uspořádání komunikační sítě. Tyto úpravy ve svém důsledku budou znamenat zkvalitnění prostředí v lokalitě, zvýšení počtu parkovacích míst a lepší usměrnění pohybu pěších.

Vozovky jsou navrženy s asfaltobetonovým povrchem. Lemující obruby budou betonové. Parkovací stání jsou z betonové dlažby nebo betonové zatravňovací dlažby. Chodníkové úpravy a zvýšený práh jsou opět z betonové dlažby vždy lemované betonovými prvky. Plochy zeleně budou doplněny zeminou a ornicí a budou zatravněny a doplněny vzrostlými stromy. V rámci stavby bude zrekonstruováno kabelové vedení a stožáry veřejného osvětlení.

Vzhledem k omezeným možnostem náhradního parkování v okolí stavby je harmonogram stavby navržen tak, aby nedošlo k úplnému zrušení všech stávajících parkovacích stání, stavba bude zrealizována v etapách.

Náklady stavby dle rozpočtu: 22 mil. Kč, stavba bude zahájena v letních měsících roku 2023 první etapou a pokračovat bude v roce 2024.

Stavební úpravy a dopravní řešení - ALICE, ul. T. Brzkové

Předmětem stavby je úprava komunikace a parkovacích stání v ulici Terezie Brzkové v souvislosti s výstavbou nového obchodního centra.

Navrženými úpravami dojde k propojení stávajících slepých ramen ulice Terezie Brzkové, tzn. nově bude komunikace řešena jako průjezdná dvoupruhová, navržena je jako Zóna 30 včetně navržených dopravně zklidňujících opatření (přejízdné prahy v místech pro přecházení). Celková délka úprav je 162 m.

Na vozovku budou navazovat oboustranné řady kolmých parkovacích stání v počtu 78 stání včetně 4 vyhrazených stání pro osoby ZTP. Řešeny jsou dále chodníky pro pěší, plochy pro separovaný a směsný odpad, přeložky inženýrských sítí v rozsahu stavby.

V rámci této stavby bude vybudován i nový park na místě části původního obchodního střediska. Park bude sloužit nejen jako tranzitní plocha, ale i jako místo pro aktivní nebo pasivní odpočinek.

Předpokládané náklady stavby: 32 mil. Kč, stavba by měl být zahájena ve 2. pololetí roku 2023.

Oprava Písecké ulice

V rámci této stavby bude provedena celoplošná oprava povrchu Písecké ulice v rozsahu cca 520 metrů. Stavebně je akce rozdělena na 2 samostatné úseky – 1. úsek (SO 101) od křižovatky s KFC až k okružní křižovatce (včetně), 2. úsek (SO 102) od okružní křižovatky až k vjezdu pro zásobování do OC Olympie.

Vlastní návrh řešení v rámci SO 101 zahrnuje opravu okružní křižovatky formou výměny kompletní konstrukce vozovky OK (jízdního pásu, prstence a navazujících větví OK v rozsahu rozjezdových obrub resp. dopravních ostrůvků) včetně vysazení nových obrub, dále výměnu kompletní konstrukce zastávkových zálivů a navazujících částí vozovky. Součástí úprav je i oprava stávajících dopravních ostrůvků formou vysazení nových lemujících obrub a nové konstrukce ostrůvků.

Vlastní návrh řešení v rámci SO 102 zahrnuje povrchovou opravu vozovky, lokální opravy formou výměny kompletní konstrukce vozovky včetně částečného vysazení nových obrub. SO 102 dále řeší lokální opravu chodníků a souběžných cyklistických pruhů formou nové konstrukce včetně osazení nových obrub resp. lokální opravu - výměnu povrchu cyklistické stezky.

Celkové náklady stavby: 16,7 mil. Kč. Realizace bude probíhat v období květen - srpen (120 dní).

Úprava Kralovické ulice 1 – 25

Předmětem stavební akce je úprava Kralovické ulice podél bytových domů č. 1 až 25. Současný povrch vozovky je v nevyhovujícím stavu s mnoha příčnými, podélnými i mozaikovými trhlinami.

Navrhuje se obousměrná komunikace šířky vozovky 6,0 – 7,0 m. Po východní straně je navržen chodník šířky 2,0 m, na západní straně je chodník šířky 3,0 m. Parkovací stání jsou navržena podélná šířky 2,0 m. Celkem je v rozsahu stavby navrženo 13 parkovacích stání. Úprava spočívá v posunutí vozovky o 1 m k východu a zúžení o 1 m. Vpravo se tím zúží stávající chodník na 2,0 m a vlevo se vytvoří prostor pro parkovací zálivy. Před obchodním zařízením se pro zvýšení bezpečnosti chodců zřídí zpomalovací práh. Délka prahu, včetně nájezdových ramp délky 1 m, v ose vozovky je 34 m.

Celkové náklady stavby: 8,7 mil. Kč. Realizace bude probíhat v období duben - červenec (90 dní).

Oprava mostu Milénia

Účelem stavby je oprava mostního svršku objektů PM-023, PM-023a, PM-024, PM-024a za účelem prodloužení jejich životnosti a výměna vozovkového souvrství na části ulice U Trati a křižovatce ulic Doudlevecká a U Trati.

V rámci stavby bude provedena výměna mostních závěrů, snesení stávajících vrstev komunikace až na nosnou konstrukci, odstranění izolací, částí říms i s vybavením mostu. Provedení nové izolace nosné konstrukce, nových říms, nové konstrukce vozovky a osazení původního vybavení mostu. Dále budou provedeny sanace spodní stavby mostních objektů.

Veškeré stavební práce jsou rozděleny do dvou etap. První etapa zahrnuje práce za uzavírky mostů PM-024 a PM-024a a ulice U Trati ve směru k ulici Mikulášská, druhá etapa bude probíhat za uzavírky mostů PM-023 a PM-023a a ulice U Trati ve směru k ulici Doudlevecká. V každé etapě bude uzavřen vždy jen jeden jízdní směr, směr opačný bude průjezdný.

Předpokládané náklady stavby: 37 mil. Kč, stavba by měla probíhat v průběhu letošního roku.

 

Informace o termínech zahájení a ukončení u jednotlivých staveb se budou v průběhu roku upřesňovat dle skutečnosti.

                                                                    

Město Plzeň