Dopravní průzkumy

Informace o dopravě v Plzni za rok 2020

9. 9. 2021 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Vážení čtenáři,

opět po roce dostáváte do rukou sborník informací o dopravě, tentokrát za rok 2020. Následující stránky Vám poskytnou základní údaje o demografických charakteristikách města, délce a vybavení pozemních komunikací, o zatížení komunikační sítě města Plzně automobilovou dopravou a o systému veřejné dopravy. Popsány jsou úpravy na síti pěších a cyklistických tras, problematika parkování a systém řízení dopravy. Publikace dále podává přehled o vývoji dopravní nehodovosti, informuje o financování dopravy a o rozvoji dopravních staveb.

Rok 2020 lze celkově hodnotit jako poměrně výjimečný. Vypukla celosvětová pandemie koronaviru, která měla vliv na všechna odvětví a aspekty lidského života. Zasažena byla i oblast dopravy a některé důsledky pro dopravní systém jsou popsány v této publikaci. V období nejpřísnějšího jarního lockdownu koncem března 2020 poklesly intenzity automobilové dopravy v průměru na 63 % normálních hodnot a při podzimních omezeních na 82 %. Za „standardní“ lze v roce 2020 považovat pouze měsíce červen a září. Velké dopady měla „covidová“ omezení i na systém veřejné dopravy, kde kromě útlumu pracovních i volnočasových aktivit přispěla ke snížení počtu přepravených osob i snaha omezit osobní kontakty mezi lidmi. Zdá se, že v městské dopravě se cestující do vozidel vracejí rychleji, než je tomu u dopravy regionální. Příznivý vliv měla dopravní omezení na nehodovost, počet zranění při dopravních nehodách byl v roce 2020 nejnižší za posledních 20 let.

Velmi významnou investicí posledního desetiletí je v Plzni přestavba železničního uzlu. Hlavní čtyři stavby v centrální části města jsou již hotové a tím je zajištěn průjezd po moderních dvoukolejných tratích od Prahy ve směrech na Cheb i Domažlice. Stavební aktivita se nyní přesouvá na českobudějovickou trať a v následujícím roce má odstartovat i kompletní modernizace a obnova výpravní budovy Hlavního nádraží.

Na podzim roku 2020 schválila Rada města Plzně koncepci rozvoje systému placeného parkování na další čtyři roky. Má dojít k významnému rozšíření zóny placeného stání zhruba na čtyřnásobek současného stavu, zejména v městských obvodech Plzeň 2 a Plzeň 3. Do systému bude nově zahrnuto několik parkovišť P+R a P+G.

V roce 2020 pokračovala výstavba a obnova cyklistických stezek a pruhů, zejména v návaznosti na dokončované velké komunikační stavby. To je případ Mohylové, Skrétovy nebo Studentské ulice. Úplně nový systém cyklistické infrastruktury vzniknul v ulici Kaplířova a jejím okolí v souvislosti s dokončením tramvajové trati k ZČU. Na této stavbě se objevil i jeden z prvních plzeňských cyklistických pruhů ve vozovce, který předznamenává postupný přechod od pruhů v přidruženém prostoru k větší integraci cyklistů s vozidly.

Po dlouhých zhruba dvaceti letech přípravy byla v červenci 2020 zahájena výstavba druhé, rozhodující etapy západní části městského okruhu v úseku Chebská – Karlovarská. Výstavba potrvá do roku 2023 a komunikace by měla mít významný pozitivní vliv na průjezdnost v centrální části města. Pokračovala i výstavba v severovýchodním segmentu městského okruhu s předpokladem dokončení v roce 2021. Na místních a krajských komunikacích probíhaly rekonstrukce některých mostů. Dokončen byl jeden z nejvýznamnějších rozvojových projektů posledního desetiletí v systému MHD – prodloužení tramvajové trati k Západočeské univerzitě.

Ročenka je určena jednak pro dopravní odborníky, pro které jsou připravena a zpracována především vybraná statistická data, ale přináší také řadu zajímavých informací pro veřejnost. Bližší informace o naší činnosti Vám případně poskytneme na pracovišti Klatovská 10-12 nebo Klatovská 56.


Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.

Základní ukazatele 
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.
Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období, analýza dopadu COVID opatření na intenzity dopravy.
Intenzity automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).
Veřejná doprava
Základní charakteristiky veřejné dopravy, statistika provozu v roce 2020, schéma linek MHD, novinky, realizované stavby a rekonstrukce, analýza dopadu COVID opatření na provoz MHD
Cestující v trolejbusech, Cestující v tramvajích
Přehled počtu přepravených osob v trolejbusech a tramvajích mezi jednotlivými zastávkami, obraty zastávek na obou trakcích. 
Pěší provoz
Opatření ke zkvalitnění podmínek pro chodce, stavby realizované v roce 2020.
Železniční doprava
Informace o dalších fázích rekonstrukce železničního uzlu Plzeň, modernizace trati na České Budějovice.
Cyklistická doprava
Popis nově budovaných stezek a objektů pro cyklisty.

Doprava v klidu
Zóny placeného parkování, informace o cenách, další možnosti parkování v centrální oblasti města. 
Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci, modernizace v roce 2020,  přehled používaných technologií, preference MHD. Rozvoj městského kamerového systému.
Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky v roce 2020.
Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených, probíhajících i připravovaných stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.
Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.
Nestavíme jen komunikace
Budování infrastruktury pro rozvoj elektromobility, informace o akcích provedených na zeleni a parkovém vybavení ve městě.


Zpracovatel ročenky: Monika Klabochová, SVSmP 

Soubory ke stažení:

Související články

Informace o dopravě v Plzni za rok 2017

9. 1. 2019 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2017 - informace o dopravě v Plzni Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2018

23. 8. 2019 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2018 - informace o dopravě v Plzni Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2019

3. 9. 2020 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2019 - tradiční souhrn informací o dopravě v Plzni Více

Město Plzeň