Společné

GDPR

18. 7. 2018 | Autor: Šrámková Jana, Mgr.

Informace o zpracování osobních údajů


SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace (dále jen „SVSMP“), tímto poskytuje v souladu s článkem 13 a článkem 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů (dále jen „GDPR“) informace o zpracování osobních údajů v rámci své působnosti.


Ochrana osobních údajů

SVSMP zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných důvodů uvedených v čl. 6 GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu, nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.


Práva subjektu údajů

Subjekt osobních údajů má právo za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 GDPR na:

• přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
• opravu zpracovávaných osobních údajů,
• výmaz zpracovávaných osobních údajů,
• omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů,
• přenositelnost zpracovávaných osobních údajů.

Subjekt údajů má právo podat námitku podle čl. 21 GDPR proti zpracování svých osobních údajů, které zpracovala SVSMP.


Podání žádosti

Subjekt údajů může podat některou z výše uvedených žádostí písemně:
 
Datovou schránkou (ID): 2hnk7u2

E-mailem: gdpr@plzen.eu (s elektronickým podpisem subjektu údajů)

V listinné podobě s ověřeným podpisem na žádosti na adresu:

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Klatovská tř. 10 a 12
301 00 Plzeň

Žádost může také podat osobně, kdy se subjektem údajů bude sepsán záznam o podání žádosti na přístup k osobním údajům a ověřena jeho totožnost podle občanského průkazu nebo cestovního dokladu.


Lhůta na vyřízení

Ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení žádosti bude subjekt údajů vyrozuměn o způsobu její vyřízení, případně o prodloužení lhůty (lze prodloužit o další dva měsíce) spolu s důvody odkladu.


Zpoplatnění

Podání žádosti je bezplatné. Bude-li žádost shledána jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může být odmítnuta nebo zpoplatněna. V takovém případě je možné požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.


Další práva subjektů

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR, má možnost podat u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, za podmínek stanovených v čl. 77 GDPR stížnost.

Subjekt údajů za podmínek stanovených v čl. 79 GDPR má právo na účinnou soudní ochranu, jestliže má za to, že jeho práva byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR.

Subjekt údajů má právo na konzultace problematiky zpracování osobních údajů SVSMP s pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je Ing. Jiří Baumruk, e-mail: baumruk@plzen.eu, tel.: + 420 378 032 207.

Město Plzeň