Parkování a odtahy

Podmínky vydávání souhlasu SVSMP ke zřizování vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením

18. 12. 2015 | Autor: Mrázová Michaela

Podmínky vydávání souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace podle § 25 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích /ZPK/, ke zřizování vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením (zvláštní užívání ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) bodu 4 ZPK).

SVSMP se v zastoupení vlastníka místní komunikace vyjadřuje k žádostem o povolení zvláštního užívání – vyhrazeného parkování. Jedná se o vyhrazená stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Za účelem jednotného přístupu k žádostem zveřejňujeme zásady, podle kterých se SVSMP řídí při zpracování stanoviska. Prosíme žadatele, aby v zájmu rychlého vyřízení dokládali k žádostem podávaným na silniční správní úřad (příslušný ÚMO) požadované přílohy.

Žádost se podává vždy na příslušný silniční správní úřad (ÚMO), který v rámci řízení požádá o stanovisko vlastníka komunikace (SVSMP, případně SÚS PK). Vlastník komunikace sdělí své stanovisko zpět úřadu.

SVSMP vydá souhlas k vyhrazenému stání pro osobu se zdravotním postižením za následujících podmínek:

 • žadatelem o vyhrazené stání je vždy držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo jeho zákonný zástupce,
  (SVS nebude posuzovat míru zdravotního postižení držitele průkazu)
 • vyhrazené stání bude povoleno vždy pouze v lokalitě, kde má žadatel trvalý pobyt,
 • žadatel
  a) je současně majitelem vozidla, nebo
  b) není majitelem vozidla, ale majitelem vozidla je osoba blízká, která že žije se žadatelem ve společné domácnosti.
  Osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Žadatel se může nechat zastoupit na základě plné moci.

SVS si vyhrazuje právo nevydat souhlas při splnění výše uvedených kritérií v případě, že komunikace svými dopravně-technickými parametry neumožňuje zřízení vyhrazeného stání nebo není dostatečně kapacitní. Tyto případy budou individuálně zdůvodněny.

Pokud Rada městského obvodu, na jehož území má být stání vyhrazeno, přijala ve věci vyhrazeného parkování usnesení, SVSMP k platnému usnesení přihlíží.

V případě, že nebude žádosti vyhověno, je možné předpokládat, že průvodce postiženou osobu naloží / vyloží a odjede zaparkovat jinam.

Pro posouzení podle výše uvedených kritérií je třeba v žádostech o povolení zvláštního užívání uvádět následující údaje:
- zda je žadatel držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
- trvalý pobyt postižené osoby,
- zda je žadatel majitelem vozidla,
- pokud majitelem vozidla není žadatel, ale osoba blízká, musí být prokázáno, že osoba blízká žije s žadatelem ve společné domácnosti.

Město Plzeň