O nás

 

PŘEHLED ČINNOSTÍ V RÁMCI ORGANIZACE

úsek technický:

oddělení obchodní a veřejných zakázek
 - příprava a řízení veřejných zakázek SVSMP
 - příprava podkladů k projednání výboru ZMP pro zadávání VZ

oddělení přípravy staveb
- koordinace přípravy i realizace staveb
- inženýrské činnosti, kontrola a realizace rozpočtu staveb

cyklokoordinátor, pracovník vztahů k veřejnosti
- koordinační činnost v rámci města – rozvoj cyklistické dopravy a rekreace ve městě
- zajištění spolupráce v rámci kraje
- propagace a komunikace s médii a s veřejností

oddělení odtahů a škodních událostí
- provádění odtahů silničních vozidel
- odstranění vraků a jejich ekologická likvidace
- vymáhání pohledávek
- vymáhání náhrady škody

úsek komunikací:

oddělení techniků komunikací
oddělení techniků VO
oddělení techniků mostů a PHP
oddělení dispečinku

- návrh investic a zpracování technických a technologických podkladů
- správa a údržba svěřeného majetku:
- komunikace včetně jejich příslušenství s výjimkou komunikační zeleně a světelné signalizace
- veřejné osvětlení
- městský informační a orientační systém
- historické podzemí

úsek dopravního inženýrství:

oddělení přípravy komunikačních staveb
oddělení dopravních průzkumů a světelné signalizace
oddělení organizace dopravy a dopravy v klidu
oddělení přípravy staveb urbanistické zeleně

- plánování, provádění a vyhodnocování dopravních průzkumů
- modelové výpočty současných i výhledových dopravních poměrů
- sledování a vyhodnocování dopravní nehodovosti
- sledování a výpočty hlukového zatížení města
- zpracování generelů rozvoje spravovaného majetku
- zpracování studií pro investiční záměry včetně projednání a vyhodnocení variant
- zpracování návrhů organizace dopravy a dopravních opatření
- účast při projednávání územně plánovací dokumentace
- zajištění investorské přípravy staveb
- navrhování prvků městského informačního systému
- zpracování koncepčních materiálů v oblasti urbanistické, krajinné zeleně a rekreačních oblastí

úsek veřejné dopravy a cyklodopravy:

referát správy areálů
referát správy majetku MHD a provozu MHD
referát přípravy staveb veřejné dopravy a MHD

- správa a údržba areálů SVSMP včetně budov, které jsou jejich součástí
- obnova, údržba a opravy mobiliáře PMDP
- navrhuje potřebné investice, zpracovává technické a technologické podklady pro jejich přípravu a realizaci a zajišťuje realizaci
- zpracování koncepčních materiálů v oblasti staveb a zařízení pro veřejnou dopravu
- organizace veřejné hromadné dopravy

úsek technických činností:

oddělení údržby
- běžná údržba a drobné opravy na komunikacích a jejich součástech, opěrných zdí, dopravního značení, nestavebních zpomalovacích prahů, protihlukových stěn, svodidel a zábradlí
- drobné opravy budov, areálu autokempu Ostende, útulku pro opuštěná zvířata a sběrné dvory
- běžná údržba zeleně v okolí místních komunikací

úsek vnitřní správy:

referent personální a mzdové agendy
- vedení personální a mzdové agendy, vzdělávání zaměstnanců

oddělení kontrolní a organizační
- řízení dokumentace
- kontrolní činnost
- stížnosti
- podatelna, informační kancelář, spisovna
- pokladna
- vrátnice

oddělení správy budov SVSMP
- skladové areály pro údržbu svěřeného majetku
- správa a údržba budov a areálů včetně příslušenství

právník ÚVS
- právní poradenství, vymáhání nezaplacených pohledávek
- zastupování SVSMP v právních sporech

ekonomický úsek:

oddělení účtárny
- ekonomická agenda, rozpočet, účetnictví
- vedení účetnictví SVSMP a pracovního úseku MMP
- správa pojištění svěřeného majetku
- daňové, statistické výkazy
- inventarizace majetku

oddělení ekonomické evidence majetku
- přebírání nově svěřeného majetku
- kontrola, účetní evidence svěřeného majetku
- evidence technické dokumentace a geodetické zaměření
- evidence požadavků na výkupy pozemků
- majetková šetření
- inventarizace majetku

oddělení technické evidence majetku
- sběr dat a vedení technické evidence a její aktualizace
- ověřování tras inženýrských sítí VO, SSZ, PMDP …

oddělení geodetické
- geodetické práce svěřeného majetku, spolupráce na tvorbě digitální mapy města

úsek majetkových vztahů:

oddělení pronájmu majetku
- uzavírání a evidence nájemních smluv
- řešení případů neoprávněného užívání svěřeného majetku /bezdůvodné obohacení/
- uzavírání a evidence smluv o věcných břemenech

oddělení majetkových řízení
- majetková stanoviska organizace k záměrům jiných subjektů týkajících se svěřeného majetku
- účast na správních řízeních
- zřizování věcného břemene pro potřeby svěřeného majetku
- činnost týkající se věci evidence a dohod o technických podmínkách zvláštního užívání svěřeného majetku

oddělení technických stanovisek
- technická stanoviska organizace k záměrům jiných subjektů týkajících se svěřeného majetku

úsek lesů, zeleně a vodního hospodářství:

oddělení městských lesů
referát lesního hospodářství
referát vodního hospodářství a rybářství
oddělení pro práci s veřejností a lesní pedagogiku (arboretum Sofronka)

referát krajinné zeleně
- návrh investic a zpracování technických a technologických podkladů
- výkon funkce lesního, rybářského a mysliveckého hospodáře
- výkon správce drobného vodního toku a vodního díla
- ochrana lesa, pěstební a těžební činnost, prodej dřeva …
- výkon práva myslivosti
- chov ryb včetně jejich prodeje
- zemědělská činnost na svěřeném majetku
- správce rekreační oblasti
- vědeckovýzkumné práce a činnosti v pěstování dřevin a lesnictví
- správa a údržba svěřeného majetku:
- lesní pozemky
- zemědělská půda
- vodní nádrže
- drobné vodní toky
- krajinná zeleň

úsek městské zeleně:

oddělení péče o dřeviny
oddělení běžné údržby a vyjadřování
- návrh investic a zpracování technických a technologických podkladů
- odborná měření a posuzování stavu stromů, jejich úpravy i celých porostních skupin
- správa a údržba svěřeného majetku:
- městská zeleň včetně komunikační zeleně a ostatních ploch
- stavby a zařízení umístěné na výše uvedených plochách s výjimkou veřejného osvětlení, městského a orientačního a dalšího majetku svěřeného do vnitřní správy jiného úseku
- fontány, pomníky, sochy a jiná umělecká díla
- vodní prvky a dětská hřiště v plochách urbanistické zeleně

Město Plzeň