Městské lesy

Lesní hospodářský plán 2015 – 2024 pro Městské lesy Plzeň

23. 9. 2016 | Autor: Havelka Richard , Ing.

Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, č.j. ŽP/18081/15, ze dne 21.8.2015 byl schválen Lesní hospodářský plán (LHP) pro Lesní hospodářský celek (LHC) Městské lesy Plzeň (majetek města Plzně). Tento Lesní hospodářský plán je vypracován pro období od 1.1.2015 do 31.12.2024.

Hospodaření městských lesů
Hospodaření v městských lesích vychází ze zákona 289/1995 Sb. o lesích a předpisů souvisejících. Dále musí respektovat zejména závazná ustanovení zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Hlavním regulativem je Lesní hospodářský plán (LHP), který je zpracováván na období 10 let a obsahuje ustanovení závazná – maximální celková výše těžeb, minimální rozsah výchovy porostů do 40 let věku, minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu, maximální velikost a šířku seče. Doporučující ustanovení jsou obsahem Rámcových směrnic hospodaření dle hospodářských souborů a pro obdobné stanovištní podmínky doporučují optimální způsob hospodaření (dřeviny k zalesnění, intenzitu výchovy, optimální obnovní dobu).

Základní údaje LHP
Plocha PUPFL (pozemky určené plnění funkcí lesa): 4 111,79 ha
Plocha porostní půdy: 3 960,10 ha
Lesní pozemky se nacházejí na 52 katastrálních územích v působnosti obcí s rozšířenou působností: Plzeň, Stod, Nýřany, Rokycany a Přeštice.

Orientační mapka lesů města Plzně

Kategorizace lesů
Městské lesy Plzeň jsou svou polohou předurčeny nejen k hospodářskému využití, ale musí zajišťovat i ostatní celospolečenské a mimoprodukční funkce lesa. V LHP 2015 – 2024 jsou lesní porosty zařazeny do následujících kategorií lesa:

Celkem dle kategorií:

lesy hospodářské2 344,83 ha
lesy ochranné38,55 ha
lesy zvláštního určení687,82 ha
Lesy ochranné
lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích38,55 ha
Lesy zvláštního určení
lesy v PHO0,11 ha
lesy v přírodních památkách a přírodních rezervacích99,22 ha
lesy příměstské a se zvýšenou funkcí rekreační1 529,22 ha
lesy sloužící lesnickému výzkumu22,73 ha
lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou77,13 ha

Zdravotní stav lesa
Hlavní škodliví činitelé v letech 2005 – 2014:
2009 – 2011 zvýšený výskyt kůrovce
2010, 2011 – škody vlhkým jarním sněhem v mladých borových porostech
2013- zvýšené škody suchem na lesních kulturách

Certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích
Správa veřejného statku města Plzně je již od roku 2004 držitelem Osvědčení o účasti v certifikaci lesů systému PEFC. Jedná se o celosvětový systém ověřování způsobu hospodaření v lesích při dodržení všech principů trvale udržitelného hospodaření na základě pravidelných auditů.

Město Plzeň