Zajímavosti

Výměna stromů v centrálních sadech v Plzni

22. 1. 2020 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Stromy jsou živé organismy, které stárnou a v určitém stádiu svého vývoje se dostávají do fáze postupného odumírání, rozpadu, který vede k zániku. V městských parcích a sadech nemůžeme nechat dojít zánik stromu až do úplného konce, tedy do případného statického selhání. Pověření zaměstnanci Správy veřejného statku města Plzně pravidelně sledují a kontrolují stav stromů na veřejných plochách a navrhují různá pěstební opatření (bezpečnostní, redukční, stabilizační řezy), technická řešení k zajištění stability (vazby kosterních větví), ale i kácení. Správci stromů často stojí před nelehkým úkolem - rozhodnout, kdy a který strom již pokácet a nahradit novým. Často jsou pod velkým tlakem laické veřejnosti, která s nelibostí přijímá jakékoliv kácení dřevin. Snažíme se vysvětlovat, že to je především z důvodu bezpečnosti návštěvníků parku a ochrany majetku (především zaparkovaných aut). Místo pokácených stromů se zpravidla v blízkosti sází stromy nové.

V době vegetačního klidu na přelomu loňského a letošního roku (2019/2020) bylo v centrálních sadech pokáceno 9 starých nestabilních stromů a vysazeno 8 nových. Padl dutý javor s vyhnilým kmenem ve Smetanových sadech pod divadlem. Místo něj již stojí mladý pestrolistý javor (Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´). Po několikaletém váhání byl pokácen vykloněný akát před hotelem Slovan. Zatím nebyl nahrazen novým stromem, protože místo nad pařezem je pod korunou mohutného vícekmenného javoru a mladý strom by byl ve stínu a v kořenové konkurenci. Dále byly vyměněny dvě neperspektivní lípy (měly prasklý kmen) u budovy Západočeského muzea. Z důvodu výskytu plodnic dřevokazných hub (troudnatce kopytovitého) na kmeni a obavy ze zlomu poškozeného kmeny jsme přikročili k asanaci velké lípy vedle zbrojnice ZČM. Bude nahrazena novou lípou (Tillia x europaea ´Palida´) na stejném místě po dokončení výměny vodovodního potrubí. V Šafaříkových sadech bylo pokáceno dožívající jasanové torzo. Místo něj byly vysazeny dva mladé jasany (Fraxinus excelsior). Velký nakloněný akát padl u památníku Františka Křižíka. Po měření akustickým tomografem se ukázalo, že kmen má rozsáhlou centrální dutinu a velký podíl destruovaného dřeva. V Mlýnské strouze uhynuly dva stromy – javor vedle venkovní terasy restaurace a jilm naproti hotelu Gondola. Místo nich byly vysazeny dva listnaté stromy - ořešák černý (Juglans nigra) a dub uherský (Quercus fraineto). Při výsadbě ořešáku 14. 1. 2020 asistovali plzeňští spisovatelé, strom věnovali památce Karla Čapka. Na ostrůvek vedle „mola“ bude vysazena slivoň (Prunus cerasifera).

Na konci letošního roku plánujeme výměnu dalších tří stromů – poškozeného javoru (při vichřici došlo k odlomení velké kosterní větve) v Kopeckého sadech u hrající fontány, torza hlošiny naproti Martinské ulici a mohutného jasanu s poškozenou bází kmene a výskytem plodnic dřevokazných hub (lesklokorka tmavá) v Mlýnské strouze u „masek“. U tohoto stromu bylo metodou „tahové zkoušky“ zjištěna výrazně snížená stabilita.

     

     

     

Město Plzeň