Zajímavosti

Hřbitov U Všech svatých na Roudné se otevírá veřejnosti

20. 10. 2017 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Hřbitov U Všech svatých s farním kostelem se rozkládá na ostrožně na severní terase nad řekou Mží v plzeňské čtvrti Roudná. Lokality tohoto topografického typu byly člověkem k výstavbě významných budov voleny již od pravěku. V období vrcholného středověku existovalo na této ostrožně s kostelem centrum osídlení, jeho úlohu později převzala Nová Plzeň. O tom, že se jednalo o ojedinělé a významné centrum, svědčí i to, že o dalším takovém centru víme nejblíže až v Liticích.

Dějiny hřbitova u kostela Všech svatých sahají do období před založením Nové Plzně na konci 13. století. První známé ikonografické prameny, zobrazující lokalitu Všech svatých, pocházejí z 1. poloviny 17. století.

Pohřební úloha hřbitova se významně zvýšila vlivem Josefských reforem, jejichž součástí bylo zrušení hřbitovů uvnitř měst (tedy stoupl význam hřbitova u sv. Mikuláše a U Všech svatých).

V průběhu 18. století došlo ke zvětšení hřbitova až na trojnásobek původní plochy, nejprve západním poté severním směrem (což bylo symbolicky dovršeno osazením neogotického litinového kříže na hlavní kompoziční ose hřbitova).

K lednu 1902 byl hřbitov oficiálně uzavřen, pohřbívání pokračovalo v omezené míře až do roku 1911. Od roku 1963 nebyl hřbitov nikterak hlídán a udržován, což vedlo k jeho značné devastaci. Hřbitov měl být zcela zrušen a využit jako zdroj stavebního materiálu, k čemuž naštěstí nikdy nedošlo.

Projevoval se zde však „dohled“ minulého režimu, domek hrobníka byl převeden do soukromého vlastnictví a provozně oddělen od hřbitova. Další devastaci mimo jiné zabránil neustávající zájem a dohled spolku aktivistů.

Hřbitov U Všech svatých byl pod Správou hřbitovů a krematorií do roku 1995, potom jej do péče přebrala příspěvková organizace města Správa veřejného statku města Plzně.

Hřbitov je ze všech stran chráněn zděnou ohradní zdí. Postupná obnova ohradní zdi byla prvním krokem k záchraně hřbitova. Probíhá od roku 2001 dosud. Navazuje na ní úprava celého areálu hřbitova (autor krajinářské obnovy Ing. Vít Doležel).

Na hřbitově U Všech svatých můžete vidět cenné hrobky významných Plzeňanů. Místo posledního odpočinku U Všech svatých nalezli například arciděkan plzeňský F. Herold, zakladatel Sokola v Plzni, T. Cimrhanzl, který v 19. století dvacet let vedl plzeňskou knihovnu, dobrodinec a zachránce Husova rodného domku v Husinci, Antonín Kludský ze známé cirkusové rodiny, ředitel průmyslové školy a odborný spisovatel A. Majer, Ing. Jindřich Mikolecký, který se zasloužil o rozvoj Škodovky, veřejného osvětlení, dopravy, o stavbu vývařovny pro chudé a další, nese po něm název nedaleký vrch Mikulka. Je zde také hrobka významné měšťanské rodiny Rohrerovy, která se zasloužila o výsadbu veřejného sadu v místech za dnešní Kollárovou ulicí nebo plzeňský apatikář Václav Jiří Lemon. Najdete zde renovovanou hrobku rodiny Emanuela Klotze, majitelů cihelen, stavebních a železářských firem nebo novodobý náhrobek připomínající rodinu Brožíkových, majitelů významné továrny na kočáry. V roce 2015 byl restaurován náhrobek Plzeňany oblíbeného arciděkana P. Augustina Střízka, který byl 35 let v Plzni kaplanem a byl věrným patriotem města. Významné hrobky a náhrobky byly restaurovány v letech 2001 až 2016.

Hřbitov zaujímá rozlohu přibližně 1,4 ha, je ve správě příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně. V areálu hřbitova jsou rovněž stále činní aktivisté, kteří posilují drobnou údržbu a pravidelnými kontrolami hřbitova se snaží zamezovat vandalismu. Nově bude hřbitov každý měsíc otevřen veřejnosti.

Hřbitov U Všech svatých v Plzni na Roudné:

Otevírací doba: každá první středa v měsíci (duben až říjen), v jiné dny možno po telefonické domluvě, vstup zdarma

      9:00 – 18:00 (duben až říjen)

Správce objektu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň, tel.: 378 037 111.

V případě zájmu o prohlídku kostela Všech svatých se obracejte na Římskokatolickou farnost Plzeň – Severní předměstí, Komenského 17, 323 15 Plzeň, tel.: 371 521 123.

          
kostel Všech svatých                             Centrální kříž

    
náhrobek rodiny Dobner a hrobka rodiny Klotz              kaplová hrobka Čermák - Kolbe a hrobka rodiny 
                                                                                       Liškovy

Město Plzeň