Zajímavosti

Akustický tomograf

30. 5. 2019 | Autor: Kindlová Kamila , Ing.

Pro potřeby hodnocení provozní bezpečnosti stromů v majetku města Plzně byl zakoupen a v polovině května předán do užívání akustický tomograf od maďarské firmy Fakopp Enterprise Bt.

Akustická tomografie je neinvazivní přístrojová metoda testování dřevního válce živých stromů, kterou je možné odhalit rozsah poškození, přítomnost dutin a zjistit mocnost zbytkové stěny kmene nebo větších větví stromů.

Metoda akustické tomografie je založena na měření rychlosti průchodu akustického signálu ve dřevě stromu. U kmenů s dutinami se výrazně prodlužuje dráha, kterou musí zvukový signál urazit, a tudíž klesá rychlost zvukového signálu. Také změna vlastností dřeva způsobená rozkladem (hnilobou) se projeví zpomalením signálu. Rychlost zvukového signálu je přímo úměrná tuhosti a nepřímo úměrná hustotě materiálu, kterým prochází. Série měření rychlostí zvuku procházejících dřevem stromu sestavuje plošný obraz měřeného průřezu, čímž je umožněna jednodušší interpretace měřených dat. Naměřené hodnoty je možné sestavit i do pseudo 3D snímku. Nejedná se o 3D měření. Přesnost metody závisí na počtu snímačů a obvodu a tvaru kmene.

Odborná interpretace naměřených výsledků umožňuje zjistit statické poměry dřevin, tj. míru pravděpodobnosti selhání kmene nebo kosterních větví zlomem.
Mocnost zbytkové stěny je jedním ze základních vstupních dat v metodě hodnocení stromů WLA (Wind Load Analysis), díky níž lze vypočítat odolnost daného exempláře vůči zlomu a krutu.
Komplexní odborné hodnocení stavu stromů spolu s měřeními akustickým tomografem umožňují správci zeleně odhalit stromy, jejichž přítomnost na stanovišti je pro občany a majetek riziková.
Výstupy měření akustickým tomografem umožňují prokázání předpokládaných dutin a jejich rozsahu k podání důkazu pro účely správních řízení vedených orgány ochrany přírody v případech navržených kácení.

Akustický tomograf zakoupilo oddělení urbanistické zeleně Úseku lesů zeleně a vodního hospodářství, Správy veřejného statku města Plzně.


Výstup měření na konkrétním stromuZobrazení stavu kmene měřeného ve třech výškových úrovních


Princip zobrazení vs. skutečnost       
Umístění senzorů akustického tomografu na kmeni stromu

 
        
Pan Ferenc Divós z firmy Fakopp Enterprise Bt. při předání přístroje, instruktážním měření a zaškolení pracovníků správců zeleně v Plzni


Město Plzeň