Připravujeme

Přehled akcí SVSMP v oblasti městské zeleně v roce 2020

11. 2. 2020 | Autor: Lukeš Martin, Ing.

Článek přináší přehled schválených investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) v oblasti městské zeleně pro rok 2020.

Park U Ježíška – cesta z Mikulášského náměstí

Projekt upravuje používané pěší propojení mezi Mikulášskou ulicí a nivou řeky Radbuzy jižně od areálu Mikulášského hřbitova. Cesta se napojí na stávající stezku pro pěší a cyklisty podél řeky. Úpravy budou spočívat ve vybudování rampového schodiště, které překonává výšku 11,5m na délce 82,5m. Podél rampového schodiště bude vystavěna  opěrná zídka, nově bude průchod osvětlen veřejným osvětlením.

Podél pěšího propojení bude provedena přeložka (obnova) trakčních kabelů. Do nové polohy bude posunuta část oplocení loděnice TJ ČSAD (oplocení bude v délce 90m nové). Dále budou provedeny sadové úpravy (výsadby stromů a keřů), umístěn dětský herní prvek (prolézačka „Šapitó M“) a mobiliář (2 ks lavice, 1ks odpadkový koš).

Náklady stavby: 15 mil. Kč; v srpnu 2019 byla stavba zahájena, dokončení je v roce 2020.

Park Podzemník

Tento projekt řeší rozšíření parku Zemník na Košutce západním a severozápadním směrem. Jedná se o jednoduché, přírodně krajinářské úpravy s vybaveností pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídliště Košutka. Při tvorbě projektu se vycházelo ze spolupráce s veřejností (dvě plánovací setkání komunitního plánování na podzim 2016 - První setkání s občany k parku Podzemník a Druhé setkání s občany k parku Podzemník).

V parku budou vybudovány cesty pro pěší (jejich trasy respektují současné pěší tahy v území), drobné modelace terénu, jednoduché prolézačky pro děti z klád a špalků a hřiště pro výcvik psů (kladiny, překážky). Doplněn bude jednoduchý mobiliář k posezení a piknikování.   V prostoru bývalého hřiště BMX (terénní sníženina) vznikne jednoduché hřiště – plácek na hraní míčových a jiných her. Na vyvýšeném místě se vzrostlou borovicí lesní  bude upravena vyhlídka. Pojetím se bude nově plánovaná část parku podobat Parku na přání Zemník (realizován společně s veřejností v letech 2001 až 2002), veškeré úpravy budou provedeny z přírodních materiálů (kamenné zídky, mlatové cesty, mobiliář ze dřeva a kamene). Park bude samozřejmě doplněn o sadové úpravy – výsadby stromů a keřů, založení trávníků.

Celkové náklady stavby: 15,3 mil Kč; stavba bude zahájena v únoru 2020 a dokončena v druhé polovině roku 2021 (vychází z finančních možností města).

Obnova Lochotínského parku 2. etapa

Jedná se o pokračování v celkové revitalizaci Lochotínského parku v návaznosti na obnovu první části parku, která proběhla v roce 2015.

Projekt obnovy zahrnuje: pěstební zásahy a úpravy stávající zeleně, nové výsadby stromů, regeneraci a znovuzaložení travnatých ploch, květinové záhony, zavlažovací systém, úpravu veškerých pochozích ploch (parkové cesty a zpevněné plochy), tůň na zachycení srážkové vody, doplnění rekreační vybavenosti: mobiliáře, informačního systému, VO, dětských prvků, fit prvky pro dospělé. Část parku nad Lochotínským pavilonem bude realizována až po ukončení stavby retenční nádrže Vinice.

Související investicí bude položení kanalizačního potrubí podél retenční nádrže Vinice, jež má v budoucnu sloužit pro převedení dešťových vod z oblasti Vinic a Kopeckého pramene do parku a dále do nivy Mže.

Náklady stavby: 13 mil. Kč, stavba zahájena v roce 2019, dokončení na konci listopadu 2020.

Obnova víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku

Úprava stávající víceúčelové vodní nádrže v Červeném Hrádku obsahuje: opevnění břehů nádrže, nové terasové stupně k posezení na břehu a možné vstupy do nádrže, dále vodohospodářské objekty – odběrné místo pro Sbor dobrovolných hasičů, usazovací nádrž, obtok víceúčelové nádrže, nátok do nádrže (částečně veden otevřeným korytem).

Kromě úprav vodní nádrže se připravuje také revitalizace okolí víceúčelové vodní nádrže a kultivace dožívajícího rekreačního zázemí (nové sportovní hřiště po míčové hry, fit – prvky, mobiliář). Kolem vodní nádrže bude vedena cesta pro pěší. Počítá se s umístěním fit prvků pro dospělé a s hracím prvkem pro děti. Upravena a doplněna bude zeleň (výsadba listnatých dřevin, úprava trávníků). Rekreační vybavenost a povrchy cest byly v PD upraveny dle požadavků obyvatel Červeného Hrádku.

Přibližné náklady stavby: 8 mil. Kč; zahájení stavby se předpokládá v roce 2020.

 

Město Plzeň