Připravujeme

Obnova a rozvoj parků a rekreačních oblastí v Plzni v letech 2019 až 2025

31. 1. 2019 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Město Plzeň má širokou nabídku zelených ploch. Větší parky vhodné k relaxaci i rekreačnímu sportu jsou rozmístěny po celém městě. Většina těchto parkových ploch byla založena před mnoha lety. Sadový okruh kolem historického jádra a Lochotínský park vznikly již v 19. století. Další parky zásadního významu pro Plzeňany vznikly v polovině 20. století (Borský park, park Homolka). Parky a parková náměstí musí občas projít regenerací tak, aby nadále mohly plnit svou funkci. Největší plzeňský park Borský prochází postupnou obnovou, která byla zahájena ve spolupráci s veřejností od roku 2005. V Lochotínském parku byla v roce 2015 dokončena obnova první (severozápadní) části. Další parky například Park za Plazou na regeneraci teprve čekají. V roce 2002 byl na Košutce metodou komunitního plánování vybudován nový Park na přání Zemník Košutka. V současné době probíhá projektová příprava rozšíření tohoto parku o plochy po zrušeném hřišti BMX (park „Podzemník“) opět ve spolupráci s veřejností. Vlastní realizace by měla začít ještě letos.

Kromě parků má město Plzeň v současné době 11 vyhlášených rekreačních oblastí. Jedná se o lesoparky a lesní komplexy většinou na okrajích města využívané obyvateli pro krátkodobou a střednědobou rekreaci. Největší rekreační oblastí celoměstského a regionálního významu je rekreační oblast Bolevecké rybníky. S postupným rozrůstáním města a se stále vzrůstajícím zájmem obyvatel Plzně o trávení volného času aktivním způsobem v přírodním prostředí se zvyšují také nároky na vybavení dalších rekreačních oblastí. Jedná se vždy především o vybudování logické sítě vycházkových cest, odpočívadel, vyhlídek a možností k provozování různých sportovních aktivit a možnosti vzdělávání (naučné stezky, informační systémy, komentované vycházky, organizované akce). Významným úkolem udržitelného rozvoje rekreačních oblastí je kromě rekreační vybavenosti také ochrana přírodních hodnot území (péče o lesní porosty a vodní toky a vodní plochy, ochrana dřevin rostoucích mimo les, ochrana lokalit zvláště chráněných druhů, potlačování invazních druhů atd.).

V následujícím období je třeba pokračovat v započaté obnově historických parků. Např. v Lochotínském parku půjde o jeho jihovýchodní část a okolí Lochotínského pavilonku. V Borském lesoparku se počítá s doplněním sportovně rekreačního vybavení, jako jsou fitness prvky a zábavné prvky využívající fyzikální jevy a zákonitosti.

Dále je třeba zkvalitňovat a rozvíjet rekreační potenciál rekreačních oblastí a současně chránit přírodě blízké prostředí před devastací (dosáhnout a udržovat rovnováhu mezi funkcí rekreační a ekologickou). U rekreačních oblastí je třeba upřít pozornost zejména na nově vyhlášené rekreační oblasti - Kyjovský a Radčický les (vyhlášeny v roce 2018).

Správa veřejného statku města Plzně vypracovala popis současného stavu a cílů obnovy jednotlivých ploch zeleně ve městě a soupis navrhovaných úprav. Návrhy na investice do revitalizace a dalšího rozvoje ploch zeleně ve městě vycházejí z aktuálního stavu jednotlivých lokalit a dále z jejich oblíbenosti (návštěvnosti) širokou veřejností za účelem rekreace.

Přehled předpokládaných prioritních investic do obnovy a rozvoje parků a rekreačních oblastí v Plzni v letech 2019 – 2025 jako koncepční materiál schválilo Zastupitelstvo města Plzně dne 6. 9. 2018. Správa veřejného statku města Plzně bude podle tohoto materiálu postupovat. U všech plánovaných investičních akcí se předpokládá postupná realizace v závislosti na možnostech rozpočtu města Plzně s tím, že u některých z nich lze předpokládat využití prostředků z dotací Operačního programu Životní prostředí případně Fondu životního prostředí.

Plánek parků a rekreačních oblastí můžete otevřít zde (PDF, 378kB)


Ilustrační fotografie:

Před obnovou Po obnově
        

Borský park 2006

Borský park 2016
   

Lochotínský park 2006

Lochotínský park 2016
 

Bolevecký rybník 2009

Bolevecký rybník 2011
Po obnově

Lesopark Ostende 2017

Třemošenský rybník 2017
Město Plzeň