Připravujeme

Část Kilometrovky čeká ozdravná kůra, aby byla bezpečnější

30. 8. 2021 | Autor: Kindlová Kamila , Ing.

Alej Kilometrovka byla vysázena okrašlovacím spolkem Jednota pro zakládání sadů v roce 1893 jako dvouřadé, jednotlivými kmeny rytmizované, vzdušné stromořadí s výhledem do okolní krajiny. Byla oblíbeným místem pro korzování mladých párů z města do Lochotínského parku. Současná památná 1077 metrů dlouhá alej je zejména významnou krajinou osou a oblíbenou trasou. Alej Kilometrovka byla vyhlášena jako chráněný přírodní výtvor v roce 1987 usnesením Národního výboru města Plzně. Dnes je to památná alej podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Ochranu požívají nejen stromy v aleji, ale také prostor pod nimi – vizte mapku níže. V tomto pásu mají totiž stromy své kořeny, kterými čerpají vláhu a živiny.

Nejstarší a nejznámější plzeňské aleji se dostane zvýšené péče. Více než 130 let staré stromořadí, které je jedinou plzeňskou památnou alejí, čekají zásahy, které mají prodloužit její vitální život. Práce, které mají vést k postupné regeneraci části aleje, budou probíhat více než deset let.

Již dlouhou dobu dochází k zarůstání ochranného pásma aleje. Postupným zarůstáním se alej místy mění ve vysoký, hustý porost dřevin. Tento porost je v ochranném pásmu aleje nežádoucí. Stíní letitým alejovým stromům a připravuje je o světlo, vodu a živiny, ale trpí tím zejména nově vysazené mladé stromy. Památná alej Kilometrovka je komponovaným vegetačním útvarem, který pro zachování svého charakteru, vyžaduje pravidelnou a důslednou péči nejen v aleji samotné, ale i v jejím ochranném pásmu.

Projekt strategie obnovy aleje předkládá možnosti a způsoby, jakými je možné zachovat Kilometrovku jako kompoziční prvek a současně jej regenerovat tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, nebo postupnému degradujícímu rozpadu. Stromy jsou živé organismy, nejsou nesmrtelné. Současný zdravotní, ale zejména bezpečnostní stav dospělých dřevin v aleji může být v budoucnu řešen jen redukcemi korun a kácením. Pouze těmito zásahy by se však alej památných stromů mohla pozvolna proměnit v alej torz směřující k úplnému rozpadu. Pro její zachování je nutné navázat také systematickou výsadbou nových, mladých dřevin. V tomto úseku Kilometrovky budou vysazovány duby, jasany a olše, které zde dlouhodobě prosperují.

Pro první fázi projektu obnovy byl vybrán stosedmdesátimetrový úsek aleje vyhodnocený jako nejvíce ohrožený masivním zarůstáním dřevin z ochranného pásma. Ve vybraném úseku bylo provedeno detailní vyhodnocení stavu alejových stromů. Zdravotní stav stromů a jeho vliv na provozní bezpečnost byl vyhodnocován i pomocí dat získaných z měření akustickým tomografem. Ten dokáže zobrazit rozsah poškození a dutin uvnitř jednotlivých kmenů. Kosterními dřevinami vybraného úseku aleje jsou převážně letité olše. Bohužel, často napadené dřevními houbami. S četnými defekty a dutinami tak představují bezpečnostní riziko. Zejména u olší totiž často dochází k lámání větví, jejich dřevo je křehké.

Na základě získaných dat byl vypracován Návrh pěstebních opatření ve vybraném úseku aleje i jeho ochranném pásmu. Záměrem je regenerovat vybranou část aleje odstraněním kompaktního porostu z ochranného pásma a v průběhu tří etap postupně obměňovat provozně nebezpečné stromy novými. Provedením navrhovaných pěstebních zásahů v ochranném pásmu tak bude opět vidět z cesty do okolní krajiny a koruny stromů získají více prostoru a světla. Tyto nově vytvořené podmínky umožní vysazovaným alejovým stromům kvalitní a perspektivní růst.

Navržené zásahy ve vybraném úseku aleje začnou v ochranném pásmu již tento rok. Postupná obměna stromů ve vybraném úseku aleje je rozložena do velkého časového úseku a bude probíhat ve třech etapách mezi lety 2025 až 2035, kdy by mělo být postupně odstraněno až 20 stromů a současně do aleje vysazeno 42 nových.Cesta k Lochotínu – Wýtvarova cesta, tzv. Kilometrovka založená r. 1893 (Archiv města Plzně)
stav kolem r. 1920.
(J. Wýtvar: císařský a městský rada, zemský poslanec a předseda Jednoty pro zakládání sadů - později Okraškovací spolek v Plzni…r.1887)

 

Současný stav 8/2021
Foto dokumentující zarůstání bočních partií aleje – ochranného pásma aleje; nežádoucí porosty v ochranném pásmu aleje brání nejen výhledům do krajiny, ale významně omezují v růstu nově vysazované stromy.

 

Současný stav 8/2021 
Foto dokumentující zarůstání bočních partií aleje – ochranného pásma aleje; nežádoucí porosty v ochranném pásmu aleje brání nejen výhledům do krajiny, ale významně omezují v růstu nově vysazované stromy.
Památná alej se změnila v kompaktní porost dřevin.

 

Kilometrovka při povodni
Louky pod Lochotínem byly zaplavovány před vodohospodářskými úpravami zcela pravidelně (Archiv města Plzně).
Foto dokumentující mmj. i „průhlednost aleje“

 

Vlevo: Plochy modrou barvou označují pozemky v majetku Statutárního Města Plzně 

Vpravo: Vybraný úsek aleje Kilometrovka včetně vytýčeného zákonného ochranného pásma aleje (vyšrafováno) 


Město Plzeň