Informace pro cyklisty

Postup povolování osazení stojanu na kola na chodníku/stezce v majetku města Plzně

3. 7. 2018 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Vztah k pozemku: uzavření smlouvy o výpůjčce se statutárním městem Plzeň. Neuzavírá se nájemní smlouva, protože stojany na kola jsou od nájmu osvobozeny (za umístění stojanu v pozemku města se nic neplatí).
Žádost o výpůjčku vyřizuje Magistrát města Plzně, odbor evidence majetku, Škroupova 7, 301 00 Plzeň.
Žádost musí obsahovat:
• identifikaci žadatele,
• zákres umístění stojanu (stojan je nutné umístit tak, aby byl vždy zachován minimálně 1,5 m široký průchozí prostor pro chodce, stojan nesmí zasahovat do průjezdného profilu stezky/pruhu pro cyklisty, jeho umístění musí být v souladu s požadavky Vyhlášky č.398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)
• popis stojanu nebo jeho vizualizaci (stojan musí umožnit opření a uzamčení rámu kola, ne jen předního nebo zadního kola),
• u fyzické osoby souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů a čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzeň,
• u právnických osob stanovy sdružení, popř. jmenovací dekret oprávněné osoby apod., čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzeň.
Postup a podmínky pro vyřízení žádosti o výpůjčku jsou dostupné na
https://www.plzen.eu/obcan/urad/vyridte-si-na-uradu/o_10/skupina_mmp/transakce-s-nemovitymi-vecmi-a-majetkova-priprava-staveb-10.aspx#vypujcka-nemovitych-veci-v-majetku-mesta-plzne
Podání žádosti o výpůjčku je zdarma.

Po uzavření smlouvy o výpůjčce je možné stojan osadit, žádné další povolení není zapotřebí.

Silniční správní úřad: stojan na kola je prvek uličního mobiliáře, není tedy třeba žádat silniční správní úřad (oddělení dopravy příslušného ÚMO) o rozhodnutí.

Stavební úřad: stojan na kola nevyžaduje žádné povolení stavebního úřadu, na stavební úřad se tedy žádná žádost nepodává.

Město Plzeň