Informace pro cyklisty

Kolik už máme v Plzni komunikací pro cyklisty?

15. 9. 2015 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

V Plzni byl v roce 2001 schválen Radou města Plzně generel cyklistických tras města, tedy koncepční dokument základní sítě komunikací pro cyklisty. Hlavním cílem generelu je postupně zajistit nabídku bezpečného, pohodlného a přímého dopravního spojení pro cyklisty. Všechny navržené trasy jsou chápány jako hlavní, protože realizují základní propojení hlavních zdrojů a cílů cyklistické dopravy – trasy tedy nelze dále rozlišovat podle kritéria důležitosti. Zároveň se jedná o síť tras minimálně nutnou, žádnou z tras nelze bez náhrady zrušit. Není preferován žádný typ cyklistiky (např. rekreační, dojížďka do zaměstnání) – navržená síť by měla vyhovovat většině velmi různorodé společnosti cyklistů. Generelem navržená síť není ale určena pro rychlostní cyklistiku.

Jako komunikace pro cyklisty generel navrhuje:
- stezky pro cyklisty,
- stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem,
- stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem,
- pěší a obytné zóny,
- polní a lesní cesty,
- komunikace pro motorová vozidla s nízkou intenzitou dopravy.

Stezky pro chodce a cyklisty se v Plzni budovaly již v devadesátých letech minulého století, generelem byla zajištěna jejich vzájemná návaznost a jednotná koncepce. V letošním roce provedla SVSMP rekapitulaci vybudovaných komunikací pro cyklisty s tímto výsledkem: v Plzni je v současné době dokončeno 99,5 km stezek pro chodce a cyklisty (stezky s jednosměrným pruhem pro cyklisty jsou počítány pro každý směr zvlášť) a stezek pro cyklisty. Realizované nebo rekonstruované lesní nebo polní cesty a obytné zóny využité v generelu jako komunikace pro cyklisty čítají 75,5 km a komunikace pro motorová vozidla s nízkou intenzitou dopravy 125,5 km. Tím se Plzeň řadí k městům s největší délkou stezek v republice.

Správa veřejného statku města Plzně ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně následně sestavila seznam staveb, které pro úplnou realizaci všech tras navržených v generelu ještě chybí – jedná se především o nové stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem, kterých je v generelu naplánováno 129 km. Tyto stavby byly rozděleny podle dvou kritérií: zda mají projektovou nebo studijní přípravu a zda jsou pozemky zasažené stavbou v majetku města. Zvlášť byly „vypíchnuty“ stavby s vydaným pravomocným stavebním povolením, což jsou převážně sportovně rekreační trasy v údolích řek, např. stezka podél vodní nádrže České údolí, stezka podél Radbuzy (včetně lávky) pod Liticemi, stezka od ZOO směrem ke Skvrňanům s lávkou přes Mži. Velká část navrhovaných stezek je závislá na realizaci jiné stavby (většinou na novostavbě nebo rekonstrukci ulice nebo silnice). Grafický přehled staveb cyklistické infrastruktury lze otevřít zde (4,2 MB).

    

Město Plzeň