Informace pro cyklisty

Generel cyklistických tras města Plzně – aktualizace 2019

22. 8. 2019 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Cyklistická doprava tvoří důležitou součást moderního pojetí dopravy. Jejími největšími výhodami jsou ekologická nezávadnost s pozitivním vlivem na zdravotní stav obyvatel, nízké ekonomické náklady a dostupnost cílů cest. Vážným problémem je velká zranitelnost cyklistů při střetu s motorovými vozidly. Tuto nevýhodu lze do značné míry eliminovat segregací jednotlivých druhů dopravy.
Aby mohla být systematicky budována bezpečná a přiměřeně hustá síť cyklistických tras na území města Plzně, byl v roce 2001 schválen „Generel cyklistických tras města Plzně“, který slouží především jako podklad pro uplatňování požadavků cyklistiky v jednotlivých stupních přípravy staveb.

Dosavadní vývoj
Město Plzeň nebylo v minulosti typickým „cyklistickým“ městem jako např. Hradec Králové. Sídlištní zástavba na vysoko položených říčních terasách a s tím spojená dlouhá táhlá stoupání nepřála většímu rozvoji cyklistické dopravy a tedy ani každodennímu používání jízdního kola. Zásadní zvrat ve vývoji cyklistické dopravy nastal v první polovině devadesátých let 20. století, kdy se masově rozšířila horská a trekingová kola. Rekreační cyklistika se stala a dodnes zůstala jedním z nejoblíbenějších volnočasových sportů.
Reakcí na tuto situaci bylo vypracování konceptu generelu cyklistických tras pod názvem „Návrh cyklistických tras Plzeň“ v roce 1993, autorem byl Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Dokument byl projednán se zainteresovanými organizacemi, nebyl však předložen Radě města Plzně ke schválení – důvodem bylo nesouhlasné stanovisko Policie ČR ke zřizování cyklistických tras v jiné formě než jako stezky pro cyklisty (stezky pro chodce a cyklisty legislativně neexistovaly). Přesto generel sloužil jako podklad pro výstavbu cyklistické sítě. Dalším důležitým krokem bylo v roce 1996 schválení zásad dopravní politiky Radou města Plzně, kterými byl deklarován zájem města na zvýšení podílu cyklistické dopravy.
Zásadní změna v legislativním prostředí nastala k 1. 1. 2001, kdy vstoupil v platnost Zákon č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Tento zákon řešil i problematiku cyklistické dopravy včetně právního zakotvení stezek pro chodce a cyklisty a vzájemných práv a povinností chodců a cyklistů.
Díky změně legislativního prostředí a celkového pohledu na cyklistickou dopravu byl v roce 2001 vypracován a 20. 12. 2001 Radou města Plzně schválen „Generel cyklistických tras města Plzně“. V letech 2005, 2009 a 2014 proběhly jeho aktualizace.

Cíle generelu
Hlavním cílem generelu cyklistických tras je postupně zajistit cyklistům na území města Plzně bezpečné a přímé dopravní spojení, tj. vytvořit přiměřeně hustou síť komunikací pro cyklisty. Největší důraz je kladen na bezpečnost všech druhů dopravy. Všechny navržené trasy jsou chápány jako hlavní, protože realizují základní propojení hlavních zdrojů a cílů cyklistické dopravy. Zároveň se jedná o síť tras minimálně nutnou (žádnou z tras nelze bez náhrady zrušit). Generel ale nevylučuje vznik a existenci dalších komunikací pro cyklisty, které v něm nejsou uvedeny a doplňují síť základních tras. Není preferován určitý typ cyklistiky (např. rekreační, dojížďka do zaměstnání) – navržená síť by měla vyhovovat většině velmi různorodé společnosti cyklistů, není ale vhodná pro rychlostní/závodní cyklistiku.
Navržené cyklistické trasy spojují obytná území, zdroje pracovních příležitostí, střední a vysoké školy, sportovní zařízení, oblasti vhodné k rekreaci a obce v bezprostředním okolí Plzně. Je zajištěna návaznost na cykloturistické trasy spravované Klubem českých turistů.

Kriteria výběru vedení jednotlivých tras:
1. bezpečnost všech účastníků dopravy,
2. podélný profil trasy (preference mírnějších podélných sklonů),
3. délka trasy (preference co nejkratší trasy),
4. finanční náročnost, majetkové poměry (preference vedení trasy po pozemcích města Plzně).

Pro vedení cyklistických tras jsou využity:
- stezky pro cyklisty,
- stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem,
- stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem,
- jízdní pruhy pro cyklisty,
- pěší a obytné zóny,
- polní a lesní cesty,
- komunikace pro motorová vozidla s nízkou intenzitou motorové dopravy.
Stupeň segregace je volen tak, aby naplňoval kritérium bezpečnosti účastníků dopravy.

Rozdělení cyklistických tras
Generel cyklistických tras města Plzně obsahuje síť základních tras rozlišených podle těchto hledisek:
1. podle druhu komunikace,
2. podle stavební existence a závislosti na jiné investiční akci.

Podle druhu komunikace to jsou:
- trasy v komunikaci bez vyznačení pruhů pro cyklisty,
- pruhy pro cyklisty,
- obousměrné pásy pro cyklisty,
- stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem, pěší zóny,
- polní a lesní cesty, obytné zóny.

Podle stavební existence a závislosti na jiné investiční akci:
- trasy stavebně existující,
- trasy stavebně neexistující nezávislé na jiné investiční akci,
- trasy stavebně neexistující závislé na jiné investiční akci.

Parkování kol
U budov státních a městských organizací, u sportovišť, u škol a u objektů občanské vybavenosti, kde se dá předpokládat poptávka po parkování kol, se doporučuje osazovat stojany na kola. Stojany mají být takové konstrukce, aby umožňovaly opření rámu kola a jeho uzamčení.

Aktualizace generelu
Generel se aktualizuje jednorázově každých 4 – 6 let. Provede se zakreslení nově realizovaných cyklistických tras a také úpravy vedení nebo typu tras vyvolané změnou majetkových poměrů, nově připravovanými stavbami (komunikací i budov), novými limitami v území. Aktualizace generelu se předkládá po projednání s městskými obvody a dotčenými organizacemi ke schválení Radě města Plzně. Náměty k úpravám generelu mohou podávat také zapsané spolky, zájmová sdružení (apod.) a občané.
V současné době zahajuje SVSMP přípravu nové aktualizace generelu. Veřejnost (občané, spolky, sdružení….) může podávat náměty na úpravu Generelu cyklistických tras města Plzně do 30. 9. 2019 prostřednictvím mailu svsinfo@plzen.eu (do předmětu je třeba napsat „Cyklogenerel“) nebo na adrese: SVSMP, Klatovská 10, 301 00 Plzeň.
Generel cyklistických tras města Plzně je zveřejněný na https://gis.plzen.eu/doprava/ ve vrstvě Cyklistika/Cyklogenerel.

 

Město Plzeň