Informace pro cyklisty

Aktualizace Cyklogenerelu města Plzně

27. 10. 2021 | Autor: Klas Miroslav

Město Plzeň má platný Generel cyklistických tras města Plzně (tzv. cyklogenerel), který prochází pravidelnou aktualizací. Vzhledem k narůstajícímu počtu cyklistů, koloběžkářů, uživatelů segwayů atp. je třeba doplnit tento strategický dokument o další segmenty, které z něj udělají koncepční materiál odpovídající stávajícím potřebám města Plzně v cyklodopravě.

Opatření při řešení epidemie COVID19 byla akceleračním prvkem, který dostal na kola další nové uživatele. Velkým rozvojem procházejí díky novým technologiím i kola a další vozítka na elektrický pohon (mikromobilita). Tyto vlivy je třeba zohlednit v přístupu města, neboť z nich plyne jak změna v chování uživatelů infrastruktury pro cyklisty, tak i nároky na infrastrukturu samotnou či zajištění bezpečnosti a plynulosti dotčených druhů doprav.

Rada města Plzeň na svém jednání 20.9.2021 proto schválila Usnesením č. 930 klíčové dokumenty zahrnující vybrané oblasti cyklodopravy na území města Plzně.

1. Kategorizace cyklistických tras a jejich základní parametry

Cílem kategorizace je zajistit v Plzni cyklistickou infrastrukturu lépe přizpůsobenou uživatelům tak, aby se zvýšil jejich počet na úkor jiných druhů dopravy, zejména té individuální (IAD). Jedná se především pro nastavení pravidel pro postupné vytvoření sítě hlavních tras pro cyklisty, které zajistí rychlé a kapacitní spojení městských částí či významných cílů. Cílovými uživateli jsou především „dopravní“ cyklisté, kteří infrastrukturu využívají pro denní dojížďku do zaměstnání, za službami či do škol atp. Jejich klíčovým faktorem pro jízdu je tak hlavně čas. Základními znaky hlavních tras jsou maximální segregace od ostatních druhů dopravy vč. té pěší, kvalitní povrch, důraz na rychlost a plynulost, tj. řešení směrových parametrů stezek či přístupu k přednostem na křižovatkách. Další kategorie tras zajišťují např. obslužné funkce pro cesty dětí do škol a jsou uvedené v příloze č. 1 vč. jejich popisu a ukázky mapového podkladu.

2. Metodika stanovování dopravně-inženýrských opatření pro cyklodopravu (tzv. cykloDIO) na území Statutárního města Plzeň aneb „Manuál plzeňských cykloobjížděk“

Materiál slouží především silničním správním úřadům, veřejným institucím i projekčním kancelářím při přípravě staveb a dopravních opatření. Cílem je stanovit pravidla pro to kdy, kde a jak mají být řešené objízdné trasy při uzavírkách na cykloinfrastruktuře. Podklady k této části jsou v příloze č. 2.

3. Pravidla cykloparkování v Plzni aneb „Manuál pro všechny, kteří chtějí vytvářet cykloparkoviště“

Parkování kol je jedním z klíčových faktorů nutných pro rozvoj cyklodopravy a zaslouží si pozornost a podporu města. Pravidla řeší způsoby parkování kol tak, aby bylo možné při jejich vytváření uplatňovat požadavky jak v rámci projektové přípravy, tak při jednání se soukromými subjekty o řešení parkování kol. Mají tak nastartovat systémový proces doplňování infrastruktury pro parkování kol na území města. Podklady k této části jsou v příloze č. 3.

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň