Dopravní průzkumy

Matematický model dopravy města Plzně

11. 3. 2019 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

Správa veřejného statku města Plzně má k dispozici matematický model automobilové dopravy, který je vytvořen v softwarovém prostředí CUBE firmy Citilabs. Tento model byl postaven společností DHV ČR s.r.o. v letech 2008 - 2009. Samotná tvorba funkčního modelu je časově i finančně náročnou dopravně-inženýrskou úlohou.

Model automobilové dopravy je přibližně ve tříletých intervalech pravidelně aktualizován tak, aby odpovídal aktuálnímu vývoji na komunikační síti. Zatím poslední aktualizace, která probíhala na přelomu roku 2018 - 2019 obsahovala kromě aktualizace současného stavu i vytvoření prognózových stavů pro roky 2030 a 2040. Stav v roce 2030 například předpokládá otevření celého západního okruhu, severovýchodní části městského okruhu (Plaská – Na Roudné – Rokycanská) a propojení Sukova - Borská.

Model samotný je využíván pro potřeby posuzování vlivu nových komunikací na dopravní systém, hlukové a rozptylové studie, k získávání podkladů pro výpočet parametrů křižovatek nebo pro kapacitní výpočty. Dokáže ze stávajících a výhledových socioekonomických dat a informací o dojížďce a vyjížďce jednotlivých skupin obyvatelstva zpracovat jak současný stav dopravy, tak prognózu intenzit dopravy na budoucí komunikační síti pro posouzení navrhovaných stavebně-technických řešení. Hlavním výstupem modelu jsou tzv. pentlogramy – zatížení komunikační sítě jednotlivými druhy dopravy (modelový výpočet současného stavu si můžete otevřít zde).

Pro výpočet přemisťovacích vztahů mezi jednotlivými částmi města je uvažováno rozdělení území města na vnitřní a vnější (vstupy do města) zóny. V poslední aktualizaci 2018/2019 byla aktualizována socioekonomická data o obyvatelstvu (zejména počty obyvatel) u vnitřních zón. Pro vnější zóny byly hodnoty intenzit převzaty ze směrového dopravního průzkumu provedeného v roce 2017 a hodnoty z celostátního sčítání dopravy v roce 2016. Výhledy na roky 2030 a 2040 jsou založeny na změně rozmístění zdrojů a cílů dopravy. Zohledňují rozvoj navrhovaných zastavitelných a přestavbových ploch podle územního plánu a záměry výstavby v centru města, jakož i předpokládané tzv. koeficienty růstu dopravy dané celostátní metodikou.

Město Plzeň